Rabu, 23 Disember 2009

contoh proposal kajian tindakan

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS TAHUN 2

TAJUK : Meningkatkan Penguasaan Bagi Mengenalpasti Kehendak / Arahan
Soalan Sains Dalam Bahasa Inggeris dengan Teknik “5 WAD U
READ”

TEMPAT : Sekolah Kebangsaan Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor.
NAMA PENYELIDIK : 1. Siti Monazairin binti Jelani
2. Hayati binti Osman
3. Siti Zaharah binti Haji Nawawi


1. TAJUK

Meningkatkan penguasaan bagi mengenalpasti kehendak soalan Sains dalam Bahasa Inggeris dengan teknik “ 5 WAD U READ “.

2. ISU / KEPERIHATINAN YANG DIKAJI
Masalah utama yang dapat di kesan adalah :

a) Murid-murid tidak membaca soalan dengan teliti.
b) Murid-murid tidak memahami kehendak soalan.
c) Murid-murid tidak mengetahui makna perkataan / istilah Sains dalam Bahasa Inggeris.
d) Guru kurang menggunakan kreativiti untuk merangsang pengajaran dan pembelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris.
e) Latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah dan kurang penguasaan dalam Bahasa Inggeris.

Oleh itu, penyelidik telah terpanggil untuk mencari jalan bagi mengatasi masalah ini. Penyelidik sedar akan kelemahan murid-murid untuk memahami matapelajaran Sains dalam Bahasa Melayu, inikan pula dalam Bahasa Inggeris. Setelah mencuba beberapa cara dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, penyelidik telah memperkenalkan satu teknik yang dinamakan “5 WAD U READ“.


3. REFLEKSI MASALAH

Berdasarkan analisis kajian yang telah dibuat, di Sekolah Kebangsaan Kota Jaya, didapati 50% murid tidak dapat menguasai mata pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris. Data ini diperolehi daripada ujian akhir tahun murid Tahun 1, 2004. Adalah didapati fenomena ini berpunca daripada kurangnya penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris. Di samping mata pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran yang baru diperkenalkan pada awal tahun 2003. Kebanyakkan pelajar ini bukannya tidak dapat menjawab soalan Sains dalam Bahasa Inggeris, tetapi tidak memahami kehendak soalan / arahan.

Penyelidik mengambil inisiatif menggunakan teknik “5 WAD U READ” untuk membantu pelajar menguasai istilah-istilah Sains dalam Bahasa Inggeris di samping memahami konsep-konsep Sains. Setakat ini masih belum ada lagi pengkaji yang menjalankan kajian tentang masalah mata pelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris di negara kita. Namun demikian, terdapat beberapa orang pengkaji yang telah membuat kajian yang ada hubungan dengannya dengan tajuk yang dikaji oleh penyelidik.

ULASAN KARYA
Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Dr. Naimah Ishak (2002), beliau menyatakan penguasaan Bahasa Inggeris murid di sekolah rendah luar bandar amat rendah. Kadar pencapaian yang rendah bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah luar bandar mencerminkan perlaksanaan mata pelajaran ini yang kurang berkesan.

Terdapat juga kajian tentang cara meningkatkan keberkesanan guru-guru Sains dalam pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah rendah. Menurut pengkaji Fuad bin Hashim (2000), kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif memberi murid lebih keyakinan pada diri sendiri dan proses pengajaran dan pembelajaran berpusat kepada murid dan bukannya guru.

Menurut Aguirre, Haggerty & Linder (1990), Sains adalah satu bidang ilmu yang memerlukan pemerhatian, penelitian, dan ujikaji yang sistematik. Beberapa kajian terkini mengenai bagaimana kanak-kanak belajar Sains selalunya dikaitkan dengan ‘constructivist view’.

Menurut Wan Monalyza (1990), pengajaran guru yang menggunakan alat bantu mengajar
yang kemas, teratur, dan bersesuaian dengan topik tertentu menarik minat pelajar terhadap Sains. Ini bermakna kaedah pengajaran guru akan mempengaruhi minat pelajar terhadap mata pelajaran Sains.

FOKUS KAJIAN

Penyelidik mendapati, murid-murid ini boleh menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan baik sekiranya mereka memahami kehendak soalan / arahan di samping memahami makna perkataan-perkataan / istilah sains dalam Bahasa Inggeris. Ini adalah kerana perbendaharaan kata Bahasa Inggeris mereka amat terhad. Di antara kehendak / arahan soalan Sains yang biasa dibuat adalah seperti :

a) Fill in the blanks
b) Match
c) Circle
d) Colour
e) Group
f) Put a tick (  ) or a cross (  )
g) Choose

4. OBJEKTIF

4.1 Objektif Am:
Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan bagi mengenalpasti kehendak soalan Sains dalam Bahasa Inggeris dengan teknik “5 WAD U READ”

4.2 Objektif Khusus:
Di akhir kajian, murid-murid dapat:-
4.2.1 Menjawab soalan-soalan Sains dalam Bahasa Inggeris dengan betul dan menepati kehendak soalan.
4.2.2 Menjawab 9 daripada 10 soalan yang diberi dengan betul.


5. KUMPULAN SASARAN

15 orang murid Tahun 2 Syuhada yang terdiri daripada 8 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan.

6. TINDAKAN YANG DICADANGKAN

6.1 Tinjauan masalah
Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran, lembaran kerja yang diberi dianggap sebagai Ujian Pra 1( Lampiran 1). Untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang masalah ini, saya telah menyediakan beberapa soalan Ujian Pra 2 ( Lampiran 2 ) berkaitan topik “ANIMALS” dan “PLANTS” kepada 15 orang murid terlibat.

6.2 Teknik “ 5 WAD U READ “
Semasa mengajar mata pelajaran Sains Tahun 2, penyelidik telah menggunakan teknik “5 WAD U READ”. Teknik “5 WAD U READ” iaitu rangkaian perkataan ;

a) “5 WAD”
 “5 – bermaksud lima” , “W – bermaksud words”, “A – bermaksud a” dan “D – bermaksud day”. Kesimpulannya, teknik ini bermaksud “Lima perkataan dalam satu hari”.

b) “U READ” pula adalah rangkaian perkataan ;
 “U – bermaksud You Understand”, “R – bermaksud Read and Remember”, “E – bermaksud Exercises”, “A – bermaksud Answer”, “D – bermaksud Do It and Done”. Kesimpulannya, teknik ini bermaksud “Kamu faham, baca dan ingat, buat latihan, jawab dan laksanakannya - selesai”.

Langkah-langkah yang penyelidik jalankan dengan menggunakan teknik ini ialah:-

6.2.1 Memperkenalkan 5 perkataan Inggeris yang berkaitan dengan topik yang diajar setiap hari.
6.2.2 Murid mencatatkan / menampalkan perkataan-perkataan ini ke dalam ‘’Buku Istilah Sains’’.
6.2.3 Murid memahami topik yang diajar dan kehendak soalan.
6.2.4 Murid membaca dan mengingati apa yang ajar.
6.2.5 Murid membuat latihan.
6.2.6 Murid cuba menjawab soalan-soalan dengan betul.
6.2.7 Murid menyemak jawapanDi samping pengajaran dan pembelajaran biasa di dalam kelas, penyelidik juga membawa murid-murid ke Makmal Komputer. Di sini mereka akan menggunakan perisian yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ( CD ROM SCIENCE YEAR 2 ) dan cuba menjawab soalan-soalan dengan berbantukan komputer.

Untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid berkenaan teknik “5 WAD U READ”, contoh perkataan-perkataan / istilah-istilah Sains yang berkaitan dengan topik “ANIMALS” dan “PLANTS” akan diberikan ( Lampiran 3 ) dan juga lembaran kerja berkaitan.

6.3 Menjalankan ujian pos
Satu ujian pos akan diberikan untuk membuktikan keberkesanan teknik “5 WAD U READ” tersebut.


7. BAHAN YANG DIPERLUKAN

BIL JENIS BAHAN KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH KOS
1. Kertas A4 1 rim RM 10.00 RM 10.00
2. Printer Cartridge 1 unit RM 50.00 RM 50.00
3. Fotostat bahan dan laporan kajian RM 20.00
4. Disket 1 kotak RM 10.00 RM 10.00
5. Buku catatan guru 1 buah RM 2.00 RM 2.00
6. Komputer 44 buah dibekalkan dibekalkan
7. Perisian Sains Year 2 45 keping dibekalkan dibekalkan
8. LCD 4 buah dibekalkan dibekalkan
JUMLAH RM 92.00
8. JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN

BIL AKTIVITI TARIKH PERLAKSANAAN CATATAN
1 Mengenalpasti masalah dan pengumpulan data awal 1 Mac 2010 Masalah ini dapat dikesan setelah murid menjalani ujian bulan Februari.
2 Menulis proposal 30 Mac 2010
3 Merancang tindakan 2 April 2010
4 Melaksanakan tindakan 5 April 2010
5 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 7 April 2010
6 Ujian pos untuk mengesan pencapaian murid 10 April 2010
7 Refleksi kajian 30 Mei 2010 Refleksi dibuat setelah murid selesai menjalani PKSR 1.
8 Menulis laporan kajian 17 Jun 2010


9. PEMERHATIAN
9.1 Pemerhatian
• Semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, guru akan melihat bagaimana respon murid setiap kali soalan-soalan / arahan digunakan.
• Guru juga dapat melihat sikap pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada memberi perhatian atau bermain.
• Guru dapat mengesan kelemahan murid dengan cepat dan memberikan bantuan.
9.2 Latihan dalam kelas
• Latihan diberi setiap kali selepas sesi penerangan tentang topik yang diajar. Contoh-contoh latihan ada dalam lampiran.

9.3 Ujian bulanan
• Ujian bulanan biasanya dijalankan setiap bulan dan soalan-soalan adalah mengikut topik-topik yang telah diajar.
9.4 Temubual dengan guru lain
• Temubual ini dijalankan bagi mengenalpasti punca masalah pelajar. Guru-guru yang ditemubual adalah guru pemulihan, guru Bahasa Inggeris, guru kelas dan guru mata pelajaran lain.
Contoh soalan:
1. Adakah murid telah menunjukkan peningkatan dalam mata pelajaran
yang telah diajar?
2. Apakah perubahan yang dapat dilihat semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran dijalankan?
3. Apakah kelemahan pelajar yang telah dapat dikesan?

10. REFLEKSI
11. PELAPORAN
12. TINDAKAN SUSULAN/ CADANG KAJIAN AKAN DATANG
13. RUJUKAN

4 ulasan:

 1. tq...lega akhirnya jmpa jgk contoh proposal nak buat rujukan

  BalasPadam
 2. Saudara/i,
  Dalam kajian tindakan(KT), GURU adalah subjek kajian, murid adalah sampel. KT bertujuan utk guru sendiri membaiki amalan dia. Jadi GURU kena kaji, analisa, banding amalan selama ini dan tindakan sekarang/baru. BUKAN hanya merujuk kepada kelemahan pelajar, kerana kelemahan pelajar berpunca dari GURU...Jika guru dapat mengatasi kelemahan sendiri, baru kelemahan pelajar dapat diatasi. Reflrksi awal merujuk kepada guru dan murid.

  Refleksi di akhir kajian juga mestilah membincangkan samada guru berjaya mengatasi kelemahan diri dia, apa ilmu, kemahiran dan sikap baru yang diperolehi. Perasannya terhadap kemajuan dirinya dan pelajarnya.

  Data kualitatif sangat penting dalam KT, masalah yang dihadapi sepanjang kajian dan cara ia diatasi perlu dibincangkan.

  Laporan kajian perlu disemak oleh rakan2 untuk penambahbaikan.

  HATI-HATI, banyak KT di dalam Internet sebenarnya adalah kajian konvensional, dalami/baca dulu apa tu KT, kenapa dan bagaimana. Banyak juga KT guru2 tidak berkualiti; ini kerana KT dibuat tanpa memahami apa itu KT, kenapa dan bagaimana.

  Jangan kita senang2 menjadikan KT seseorang sebagai contoh...

  Ikhlas dari
  JU KT

  BalasPadam
 3. JU KT:

  cuba bagi contoh yang sebenarnya kerana kebanyakan guru yang membuat kajian tindakan tidak didedahkan dengan cara yang betul..sebab itulah KT yang dihasilkan tidak berkualiti.

  BalasPadam
 4. nama tajuk pun proposal KT, bukan KT yang sudah dijalankan. mcmana nk ade data kuantitatif untuk dianalisis sbb ni baru peringkat proposal.

  BalasPadam