Rabu, 6 Januari 2010

pengurusan panitia seni visual

Contoh Pengurusan panitia pendidikan seni
Carta organisasi lengkap ( buat le )
TENAGA PENGAJAR
EN. ALIAS ISMAIL
PN MANIRAH BT HASSAN

AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2010

1. Mesyuarat Panitia Pendidikan Seni Visual
- Agenda
a. Pencapaian target Peperiksaan 2010
-strategi
b. Jadual Waktu dan masa pengajaran dan pembelajaran
c. Sukatan Mata Pelajaran dan Huraian
d. Penyediaan Buku Rancangan Mengajar
e. Pencerapan
f. Peperiksaan dan Ujian
g. Lain-lain-Cadangan buku rujukan
-Aktiviti Panitia PSV 2010
2. Program Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran PSV
-Untuk guru-guru yang mengajar PSV
Topik
a. Asas-asas Senireka
b. Kraf tangan - Batik
- Anyaman
- Ceramik
- Ukiran
3. Minggu PSV
a. Pertandingan Melukis
b. Pameran
c. Kuiz
d. Pertandingan Melukis Mural
e. Pertandingan Lanskap / Taman
4. Bank Soalan
5. Lawatan Sambil Belajar
6. Pendedahan Pelajar Kepada Seni
-multimedia
-pekerjaan
-hasil-hasil seni


KE ARAH PENGURUSAN PANITIA PSV YANG CEMERLANG

A. PENGURUSAN PANITIA PSV
1. Pengenalan
Dalam struktur organisasi sebuah sekolah menengah, Guru Penolong Kanan 1 bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal Pengurusan kurikulum.Walau bagaimanapun, Pengetua adalah bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan tentang pelaksanaan kurikulum di sekolahnya untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu, adalah wajar bagi Pengetua menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum di sekolahnya dengan PK 1 sebagai Naib Pengerusi.

2. Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) adalah badan yang menentukan dasar-dasar sekolah yang berkaitan dengan kurikulum. Fungsi JKS ialah untuk merancang dan menyelaras segala hal berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Ahli-ahli JKS adalah terdiri daripada Ketua Bidang dan Guru-guru Kanan @ Ketua Panitia Mata Pelajaran .

3. Panitia Pendidikan Seni Visual
3.1 Anggota Panitia Pendidikan Seni Visual merupakan semua guru yang mengajar PSV di sekolah. Ketua Panitia ialah seorang guru kanan yang dilantik oleh Pengetua.Manakala AJK dilantik oleh panitia sendiri.
3.2 Pengurusan mata pelajaran PSV yang baik dapat memperlihatkan,
a. Perancangan yang teliti
b. Pengelolaan yang sistematik
c. Ciri-ciri kepimpinan yang dinamik
d. Pengawasan yang berkesan
3.3 Melalui badan ini, guru-guru PSV berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah dalam bidang pengajaran, motivasi dan sikap serta tabiat belajar yang dimiliki oleh pelajar disamping dapat memupuk kerjasama, berkongsi fikiran, pengalaman dan kepakaran untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
3.4 Keputusan yang diambil oleh panitia perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Pengetua untuk mendapat penyelesaian atau makluman.

4. Tugas-tugas Panitia PSV
4.1 Sukatan Pelajaran
Menentukan sukatan yang digunakan ialah sukatan semasa, memahami
sukatan dan huraian sukatan.
4.2 Rancangan Pelajaran.
Menyediakan dan menyelaraskan rancangan bagi semua kelas mengikut
tingkatan .
4.3 Rancangan Harian
Menentukan adanya rancangan berasaskan Sukatan Pelajaran semasa.
4.4 Alat dan Bahan
Merancang pembelian yang perlu untuk P & P disemua tingkatan.
4.5 Buku-buku rujukan
Mencadangkan pembelian buku-buku rujukan untuk PSS dan Bilik PSV.
4.6 Alat Bantu Mengajar
Mengumpul berbagai jenis BBM untuk kegunaan guru PSV dalam P & P.
4.7 Ujian dan Peperiksaan
Menyelaras kertas-kertas soalan untuk semua tingkatan.
4.8 Keputusan Ujian dan Peperiksaan
Menganalisis dan mengkaji keputusan tersebut untuk mengesan kelemahan
dan cara mengatasi.
4.9 Kertas Soalan
Mengadakan bank soalan.Mengumpul soalan sekolah lain untuk kajian.
4.10 Sudut PSV
Mengadakan sudut PSV dibilik darjah , perpustakaan dan tempat-tempat
tertentu.
4.11 Mesyuarat
Mengadakan mesyuarat formal dan tidak formal.
4.12 Hal-hal lain
Kerjasama dengan panitia lain seperti lawatan dan minggu panitia.

5 . Tugas-tugas Ketua Panitia

5.1 Mesyuarat Panitia
-mempengerusi semua mesyuarat PSV
-mengadakan mesyuarat secara berkala atau perjumpaan tidak formal.
-menyelenggarakan fail-fail,minit mesyuarat, laporan,surat menyurat dan
dokumen yang berkaitan dengan kemaskini.
5.2 Penyeliaan Panitia
5.3 Sukatan Pelajaran
-mendapat dan membekalkan Sukatan PSV untuk panduan semua ahli.
5.4 Buku stok
5.5 Bilik Seni dan peralatan
5.6 Perkembangan staf
-menyediakan dan mengadakan perkembangan staf bagi guru-guru PSV
5.7 Perbelanjaan Tahunan
5.8 Rancangan Pengajaran
-menyelaras dan menyemak rancangan pengajaran semester.
5.9 Analisis Peperiksaan
5.10 Kemajuan Diri
-mempertingkatkan kualiti kerja amali untuk menguasai
kemahiran PSV
5.11 Pencerapan
-membantu pihak Pengetua dalam pencerapan guru PSV
5.12 Koleksi BBM
-mengadakan koleksi BBM secara kolektif.
5.13 Pemilihan Guru
-mencadangkan kepada pihak Pengetua pemilihan guru PSV
5.14 Guru Sumber
5.15 Tugas-tugas lain yang berkaitan
-menerima dan menjalankan tugas lain dengan penuh kerelaan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan