Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 10

APA YANG DISEMAI ITULAH YANG DITUAI1. Senario dan prestasi hari ini yang dibuktikan daripada data dan maklumat sah mene-
rusi ujian dan penilaian serta tingkah-laku pencapaian seluruh warga sekolah tidak
wujud tanpa sebab dan penyebab.

2. Setiap dari kita patut malah wajib memiliki ketrampilan mentafsir segala data, mak-
lumat, simbol dan indikator-indikator yang berkaitan sebab-akibat (cause and effect)
yang meletakkan kita pada situasi dan kedudukan yang amat tidak menggalakkan pada
satu-satu ketika.

3. Di sinilah ‘sejarah’ dapat mengajar kita bahawa setiap akibat atau kesan itu ada sebab
dan penyebabnya! Sebagai contoh kelemahan amat ketara prestasi matematik dan Ba-
hasa Inggeris khasnya di kalangan calon-calon UPSR 1999 sekolah kita (dasarkan P1
dan P2), tidak sahaja menggambarkan ‘ketidakcapaian’ kita kini tetapi yang sebenar-
nya berpunca dan berlaku beberapa tahun dahulu ketika murid-murid ini berada di ta-
hap satu.

4. Inilah kesan akibat daripada organisasi dengan personnelnya yang tidak ada misi dan
visi, tidak ada sistem pengurusan pemantauan dan penilaian yang jitu, cekap lagi ber-
kesan, di samping wujudnya budaya mediocrity yang merosakkan yang kita anggap
itulah budaya paling ‘best’ di dalam dunia!

5.Cuba renungkan secara ikhlas (sepenuh-penuh ikhlas), adakah senario dan perilaku
berikut bukan penyebab dan sebab kepada ‘kerosakan-kerosakan’ yang dimaksudkan?

i) Guru mendakwa tidak tahu nak mengajar.
ii) Sehingga Jun 1996 cuma ada 5 latihan sahaja Bahasa Melayu.
iii) Murid-murid ini (Tahun 3 1996) ‘terbiar’ tidak ada guru dan tidak ada pula
guru pengganti.
iv) Sikap tidak pentingkan ‘akademik’ tetapi lebihkan aspek-aspek lain (aktiviti
yang tidak meningkatkan akademik).
v) Perilaku pengajaran yang buruk: culas, malas atau langsung tidak masuk meng-
ajar, lewat ke sekolah atau masuk kelas, tidak tulis dan tidak hantar Buku Re-
kod Mengajar, keluar ke kedai sewaktu bertugas, bersengkongkol dengan
orang-orang yang jadikan sekolah macam ‘kelab’ dan ‘fun-fair’,tidak jalankan
tugas yang dipertanggungjawabkan serta berbagai-bagai lagi karenah yang se-
umpamanya.

6. Unsur-unsur buruk disebutkan itu bukan untuk dijadikan alasan atau meratapi diri
yang malang tetapi untuk dijadikan penawar yang pahit yang mesti ditelan. Kita tidak
boleh membiarkan keadaan dan pencapaian murid-murid kita yang tidak menggalakan
ini.

7. Dalam hubungan sebab-akibat ini kita haruslah sedar dan memahami Hukum Ganjaran
(Law of Compensation) melalui ungkapan “ Apa yang disemai, itulah yang dituai”;
(kebejatan sebelum ini kita tanggung hari ini).

8. Kebejatan dalam konteks tugas seseorang guru atau pendidik itu meliputi:

i) Tidak menepati waktu, curi tulang, kongkalikong.
ii) Tidak tepati janji, tidak kota apa yang dikata.
iii) Tidak memeriksa buku latihan, tugasan atau kerja rumah murid dengan
sempurna.
iv) Memberi penilaian atau markah secara tidak jujur, lebih kurang atau
tidak profesional (tak ikut skima dan sebagainya).
v) Tidak ambil tindakan yang wajar ke atas apa jua perilaku pembelajaran
murid (lemah kawalan kelas, tak berani tegur, biarkan sahaja).
vi) Lewat dalam tindakan, suka tunggu saat akhir, buat tak tahu, nanti apa-
bila diminta.
vii) Output/produktiviti mutu kerja yang sub-standard, melepas batuk di
tangga, perlukan pembetulan berkali-kali.
viii) Kebejatan paling besar ialah kebejatan berfikir apabila memiliki stail
pemikiran yang memusnah diri dan organisasi.

9. Oleh itu sentiasalah ingat dan waspada bahawa apa yang kita buat dan apa yang kita
tidak buat hari ini akan menjadi kenyataan pada suatu hari nanti, dan kerana itu juga
setiap guru patut sedar;

“ If the student fails to learn, the teacher fails to teach.”

- Anon
KESIAPSIAGAAN DAN KEGAGALAN
MENGAMBIL TINDAKAN ADALAH PENGHALANG
STATUS GURU DAN ORGANISASI YANG BERKESAN
1. Satu daripada unsur menentukan kejayaan, keberhasilan atau produktiviti ialah aspek
kesiapsiagaan.

2. Banyak kegagalan yang berlaku berpunca daripada tidak adanya unsur kesiapsiagaan
ini dalam diri peribadi menyebabkab organisasi juga turut terheret ke lembah kemero-
sotan dan kegagalan.

3. Jika kemalangan ada puncanya, begitu juga setiap kegagalan ada sebabnya. Selagi kita
tidak menyedari dan mengenalpasti puncanya selagi itulah kita terus berada di tahap
yang tidak memungkinkan kita mencapai status guru yang berkesan.

4. Semuanya ini datangnya dari daripada kepercayaan (belief), sikap (attitude) dan akhir-
nya ditunjukkan dengan perbuatan dan tindakan.

5. Pendeknya seseorang itu akan bertingklah-laku (bertindak) kerana sikapnya terhadap
sesuatu perkara berdasarkan apa yang dia percayai.

6. Sebagai contoh, jika seseorang itu percaya bahawa mematuhi/menepati waktu itu ti-
dak penting maka dia akan bersikap acuh tak acuh dan ditunjukkan dengan tingkah-
laku seperti datang lambat, lengahkan kerja atau paling teruk terus tidak berbuat apa-
apa.

7. Begitulah sebaliknya jika seseorang itu percaya dengan kerja kuat, bersungguh-sung-
guh, cekal hati dan yakin diri nescaya dia menunjukkan sikap yang amat positif mela-
lui tingkah-lakunya yang jelas sentiasa sedia melaksanakan tugas, tidak tunggu arahan
apatah lagi tunggu ditegur.

8. Alfred John dalam bukunya How To Develop A Powerful Personality (1995) berkata;

“ The habit of enmui or laziness is more deep-rooted than we may generally
realise. The lazy person has many excuses at his finger-tips and his main
fault is to keep his eyes shut to the practical side of life... Work of any kind
is out of the question because his main consideration is his leisure and his
physical comfort.”

9. Jika ditanyakan kepada semua orang, tiada seorang pun yang suka dan enak dirinya
dilabel sebagai orang yang lemah, rendah diri, tiada keyakinan, malas, bebal, suka
bergantung kepada orang lain dan sebagainya; tetapi sedarkah kita apa yang kita buat
dan tingkah-laku kita sering mempamerkan sifat-sifat mazmumah di atas?

10.Ingatlah bahawa reputasi kita bergantung kepada jati diri kita sendiri - bukannya dari-
pada orang lain. Kita patut belajar daripada orang-orang lain yang memiliki ciri-ciri
mulia terutamanya sentiasa selaras antara apa yang difikir, apa yang dirasa, apa yang
diucap dengan apa yang dibuat.ASPEK POSITIF PEMANTAUAN BERTUJUAN PENINGKATAN
BUDAYA KERJA ORGANISASI SEKOLAH


1. Program pemantauan PKKP Daerah Maran baru-baru ini bukan sahaja bagi melihat,
mengesan dan menilai segala aspek pengurusan dan pentadbiran kurikulum tetapi
melangkaui semua aspek budaya sesebuah sekolah.

2. Budaya sekolah pula ditunjukkan melalui ciri-ciri dan tingkah-laku murid-murid dan
guru-gurunya dalam interaksi dalam sekolah atau dalam bilik darjah. Kebanyakan
sekolah tidak terlepas daripada menunjukkan ciri-ciri kelemahan yang lebih daripada
aspek atau ciri-ciri kekuatan yang boleh dibanggakan.

3. Saya berasa beruntung dapat melihat, mengesan dan menilai terutamanya aspek peng-
urusan dan pentadbiran di sekolah-sekolah yang dipantau kerana darinya kita dapat
mengukur sejauh mana sekolah kita lebih baik dan berjaya dalam banyak hal.

4. Kelemahan-kelemahan ketara yang ditemui adalah:

i) Panitia mata pelajaran tidak memuaskan dari segi kandungan, format, fokus perbin-
cangan dan aspek menepati takwim, malah setengah-setengah mata pelajaran lang-
sung tidak wujud panitianya.
ii) Aktiviti kokurikulum sangat tidak memuaskan dari segi kefungsiannya, pelaporan,
rekod dan perancangan serta tidak ada satu sistem pengesanan yang komprehensif
dan efektif; bukti tidak adanya daya kreativiti dan inovatif di kalangan GPK-GPK
berkaitan!
iii) Pencerapan P&P tidak dilaksanakan (sewajarnya) dan tidak atau belum lagi jadi
budaya kerja yang profesional walau pun arahan mengenainya telah dikeluarkan
sejak 1987 lagi (melalui Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987).
iv) Semua sekolah yang dipantau gagal menghantar laporan-laporan berkala yang di-
kehendaki seperti Laporan Disiplin/Salah-laku, Laporan Kecemaran Sosial, Lapor-
an Kaunseling, Lampiran A Pencerapan, Lampiran B Mesyuarat Panitia, Laporan
Kajian Mingguan Aedes, Laporan Program Celik Al-Quran (PCAQ) dan seumpama-
nya yang sedang berkuatkuasa.
v) Sistem fail tidak memuaskan: tiada kertas minit, surat tiada dinomborkan, fail ber-
campur-aduk isinya, tiada surat litup, daftar fail yang ketinggalan zaman, tak tahu
mana satu fail yang ‘rasmi’ mana satu pula fail ‘peribadi’ kegunaan guru-guru, kan-
dungan fail tidak diikat dengan tali fail.
vi) Tidak wujudkan juruaudit dalam, tiada nombor pesanan L/O, dan tidak lengkap
tanda tangan L/O di ruangan-ruangan yang disediakan.
vii) Tidak ada mesyuarat guru secara profesional dari segi agenda, fokus dan penyimpan-
an minit dengan kemas.

5. Bagaimana budaya kerja, budaya sekolah yang unggul, berkesan lagi mengesankan
dapat dibentuk, diwujudkan dan dipamerkan jika kelemahan-kelemahan ketara fungsi
setiap aspek dan setiap personnel di sesebuah sekolah itu terus-terusan berada dan
berasa amat selesa dengan cara kerja yang tidak berkualiti itu?

6. Itulah sebabnya mengapa saya sentiasa mengingatkan guru-guru semua bahawa mem-
bina budaya dan tamaddun bukan dibina dalam satu hari; perlukan semua orang peka
dan prihatin kepada segala perkara yang berkaitan.

7. Amatlah mendukacitakan jika ada lagi di antara kita masih tidak sedar malah berting-
kah-laku macam orang mabuk gadung apabila mengemukakan kenyataan atau tidak
dapat memberikan jawapan yang menyakinkan umpamanya;

i) Tidak tahu ‘target setting ‘ sekolah sendiri!
ii) Tidak tahu berapa bilangan target murid dapat 5A.
iii) Tidak tahu dan yakin dengan apa yang telah dibuat seperti soal diagnosis dan
program khas sekolah, dan paling memalukan apabila kita kata.... “tanyalah
Guru Besar!”

8. Yang demikian kita hendaklah lebih berwaspada, lebih bijak dan lebih profesional
dalam menghadapi soalan-soalan pihak pemantau. Saya amat berharap tidak berulang
lagi respon kita yang akan “memakan diri sendiri”.PENCEGAHAN MASALAH LEBIH UTAMA
DAN LEBIH PENTING DARIPADA
PENYELESAIAN MASALAH


1. Penambahbaikan berterusan (continuous improvement) merupakan satu konsep ber-
kaitan usaha-usaha dan tindakan-tindakan bagi meningkatkan kualiti produktiviti dan
kualiti prestasi kerja dalam semua ruang lingkup aktiviti dan program sesebuah
organisasi.

2. Dalam hidup kerjaya, kita tidak dapat lari dari hakikat bahawa semua urusan perlukan
tindakan, perhatian, tumpuan, cara pelaksanaan, mengatasi halangan dan kesulitan,
mendapatkan kerjasama rakan sejawat dan sebagainya.

3. Kejayaan atau kegagalan melaksanakan dan menyempurnakan tugas sama ada ianya
tugas-tugas profesional P&P dalam bilik darjah, tugas di luar bilik darjah atau pun
tugas-tugas lain yang dipertanggungjawabkan kepada kita bergantung kepada satu
unsur penting iaitu kebolehan atau kecekapan ‘mencegah masalah’ dan tidak sekadar
menyelesaikan masalah.

4. Apabila unsur ‘mencegah masalah’ ini tidak menjadi kriteria dan amalan tindakan
maka banyak terdapat berlaku kelemahan dan kegagalan melaksanakan tugas yang
sepatutnya sekarang tidak harus lagi berlaku.

5. Aspek ‘mencegah masalah’ ini hendaklah dilihat dari sudut menentukan sesuatu
masalah itu tidak akan timbul jika usaha-usaha dilakukan bagi mengatasinya. Banyak
contoh yang boleh kita lihat bagi menjelaskan idea ini:

i) Latihan individu dibuat bagi sediakan murid ‘menghadapi’ peperiksaan tidak akan
tercapai jika latihan dibuat dengan pendekatan ‘kumpulan’.
ii) Penggunaan kamus waktu latihan/ujian amat tidak tepat dengan teknik ‘kemahir-
an belajar’...akibatnya murid habis masanya dengan asyik ‘merujuk kamus’ saha-
ja.
iii) Latihan atau latih tubi tidak cukup menyebabkan persembahan murid (di perhim-
punan contohnya) tidak cemerlang dan tidak berkualiti, akibat dari sikap ‘aktiviti
sampingan’ sahaja.
iv) Kerja-kerja yang sepatutnya sudah diselesaikan tahun (atau tahun-tahun) lalu ru-
panya masih ‘terbengkalai’ hingga sekarang...satu contoh ‘classic’ bagaimana
tidak adanya kebolehan ‘mencegah masalah’ ini timbul di kemudian hari, (con-
toh buku stok dan urusan proses buku-buku perpustakaan!).

v) Harapkan orang lain akan bantu atasi masalah yang dibuatnya sendiri, kemudian
beri berbagai alasan seperti tak cukup masa, tak tahu nak buat, tiada pembantu
dan sebagainya.
vi) Tidak nampak atau tidak merasakan bahawa kegagalan ‘mencegah masalah’ ini
akhirnya menjejas imej organisasi secara keseluruhan.
vii) Tidak beri perhatian berat kepada tempoh atau ‘deadline’ atau ‘pelan tindakan’
yang telah diberikan oleh pihak jabatan dalam menyempurnakan sesuatu tindak-
an, sehingga menampakkan kita seolah-olah tidak ‘membaca’ langsung isi
kandungan surat-surat berkaitan, akibatnya perkara yang tidak patut jadi masalah
akhirnya menjadi satu masalah kerana tidak mampu ‘mencegahnya daripada ber-
laku’.

6. Membina organisasi yang berkualiti (lagi berkesan) perlukan perkongsian komitmen,
bahasa yang satu dan pelan bertindak yang praktikal dan hendaklah dijadikan sebagai
‘proses kualiti’ yang berterusan dalam pelaksanaannya.

7. Tiga prinsip yang perlu bagi mencapai kualiti adalah:

Prinsip 1 : Kualiti ialah sebarang produk atau servis yang memuaskan hati pelang-
gan. Ia bukan soal lebih baik atau lebih mahal - ia soal menepati kehe-
ndak pengguna. Untuk capai kualiti semua pelanggan (luar dan dalam)
organisasi mestilah berpuas hati.

Prinsip 2 : Standard kerja ialah ‘defect free’ (tiada kecacatan). Setakat hampir-
hampir belum cukup. Untuk capai kualiti setiap orang mesti ada sikap
‘defect free’ dalam apa sahaja yang dibuat.

Prinsip 3 : Kualiti diukur dengan ‘price of non quality’ (PONQ). PONQ ialah apa
jadi kos kepada organisasi dari segi masa, kewangan atau pun peluang
apabila perkara-perkara tidak dilakukan dengan cara yang paling baik.
Ianya bertujuan mengenalpasti kecacatan dan mengesan penghapusan-
nya.

8. Setiap orang berpeluang luas bagi mencapai kualiti produktiviti ini dengan meletakkan
prinsip kualiti tersebut di atas sebagai garis panduan yang penting agar ketrampilan
‘mencegah masalah’ menjadi ciri penting kepada kejayaan diri dan organisasi dalam
setiap perkara yang ditangani.

MEMAHAMI PRINSIP DAN OBJEKTIF PENENTU PENGHASILAN KERJA
YANG BERMUTU DAN CEMERLANG


1. Satu daripada aspek penting melaksanakan program dan aktiviti sekolah ialah
memahami dan mematuhi PRINSIP dengan tekal dan betul apatah lagi bagi
program dan aktiviti yang sudah menjadi dasar sesuatu tindakan itu diambil sama
ada yang diarahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri atau dasar di peringkat sekolah
sendiri.

2. Selain memahami prinsip, kita perlulah pula memahami apakah objektif-objektif
yang hendak dicapai menerusi program dan aktiviti tersebut. Lumrahnya mana-
mana program atau aktiviti yang tidak mencapai objektif yang telah ditetapkan
dianggap sebagai gagal.

3. Apabila gagal mencapai objektif maka wujudlah keadaan-keadaan seperti berikut:-
i) Kerja jadi sia-sia, membazir waktu, tenaga dan kos.
ii) Tidak berlaku perubahan sikap dan tingkah-laku yang diharapkan.
iii) Gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
iv) Gagal memainkan “peranan” yang semestinya.
v) Hilang kepercayaan terhadap kewibawaan kerja guru di kalangan murid-murid.

4. Akibat tidak memahami prinsip inilah maka (masih) berlaku perkara-perkara atau
‘kerja buat’ yang tidak patut dan tidak wajar sama sekali berlaku seperti:-
i) Melakukan pencerapan pengajaran & pembelajaran sewaktu / semasa ujian
bulanan dijalankan.
ii) Tidak memeriksa atau menyemak semua hasil kerja murid sama ada kerja
rumah, tugasan khas (projek) serta projek bacaan.
iii) Membiarkan atau membenarkan murid-murid menggunakan buku latihan yang
bukan latihan rasmi (berlogo) sekolah.
iv) Tindakan cepat dan pantas tidak dibuat (hingga mengambil masa yang terlalu
lama) sampai menjejaskan pelanggan terutama penjaga dan ibu bapa murid.

5. Teguran dan penjelasan Guru Besar selama ini telah pun diberi dan meliputi semua
aspek berkaitan kurikulum, kokurikulum, P&P, pengurusan bilik darjah, pengurusan
hal ehwal murid, stail berfikir dan tingkah-laku, motivasi diri, budaya kerja berkualiti
dan sistematik dan sebagainya. Silalah semak kembali semuanya ini. Tidak ada satu
pun aspek yang diabaikan tetapi sayangnya masih terdapat segelintir guru-guru yang
tidak faham-faham.

6. Ulasan Guru Besar berhubung kelemahan mata pelajaran Bahasa Inggeris misalnya
(terutama merujuk kepada sikap dan budaya kerja sebelum ini ) telah dianggap oleh
guru sebagai ‘tidak menggalakkan’, negatif, menafikan kerja kuat guru-guru berkena-
an!

7. Inilah apa yang Guru Besar sebut tak faham prinsip dan objektif. Prinsip yang Guru
Besar ulas ialah berlakunya ‘guru tidak mengajar’ dan akibatnya objektif
pendidikan tidak tercapai terbukti dengan prestasi yang amat lemah atau rendah
dalam sesuatu mata pelajaran itu. Bukankah ini kenyataan? Mengapa kita tidak dapat
menerima teguran yang ada asas dan bukti? Teguran kepada sikap ‘main-main’ dan
ambil mudah yang semua orang tahu ianya memang berlaku sebelum ini?

8. Selagi kita enggan mengakui dan menerima apa jua ‘kelemahan’ kerana sikap cuai
dan alpa kita, maka selama itulah kita akan ‘terhijab’ oleh tanggapan, tafsiran dan
kesimpulan yang salah!

9. Jika kita berpegang kepada prinsip yang betul tidaklah perlu kita berasa gundah-
gulana atau berdukacita, kecuali kita terlibat dengan ‘kelemahan-kelemahan’
tersebut; bak kata bidalan Melayu ‘Siapa yang makan lada dialah terasa pedasnya’
dan ‘Siapa yang makan nangka dialah terkena getahnya’!

10.Oleh itu sekali lagi saya tegaskan bahawa menjadi guru bukanlah dengan ‘meniru-
niru’ sahaja; ianya datang dari hati yang murni, mencurah jasa dan bakti tanpa
mengharap pujian serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan ikhlas tanpa
mengharapkan balas. Inilah yang patut kita capai dan janganlah lupa kepada ‘Hukum
Ganjaran’ iaitu “Apa yang disemai itulah yang dituai”.

11.Marilah ‘perbetulkan’ dan perbaiki semua ‘kelemahan’, kelalaian dan kecuaian kita
supaya dapat menjadi seorang guru yang tidak resah dan gelisah melaksanakan tugas
dan tanggungjawab kita setiap hari ibarat kata-kata Saiyidina Umar Al-Khattab:

“ Tidak akan kamu berperasaan gundah walau sekali, jika kau tahu
apa yang dicari”.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan