Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 11

CIRI-CIRI DIRI GURU YANG UNGGUL
TIDAK TERLETAK KEPADA BERAPA LAMA
SESEORANG ITU MENJADI GURU


1. Profesion perguruan adalah satu profesion yang sangat mulia dan murni telah diakui
oleh masyarakat dan negara dan oleh seluruh tamadun manusia. Namun begitu ‘ke-
muliaan’ dan ‘kemurnian’ profesion ini sering dicemarkan oleh pengamal-pengamal-
nya sendiri.

2. Ramai beranggapan guru-guru yang sudah lama, bertahun-tahun menjadi guru dan
dikira berpengalaman, berketrampilan serta sepatutnya boleh menjadi ‘role model’
kepada guru-guru baru tidak selalunya benar.

3. Yang jeliknya guru-guru yang kita anggap senior, berpengalaman bertahun-tahun
kerap mengecewakan kita dalam banyak segi terutama dari segi pemikiran,
tanggapan, sikap serta perlakuan.

4. Antara sebab-sebab wujudnya segolongan guru-guru yang jelik ini adalah:

i) Tidak ada kesedaran diri dan keinsafan sejati terhadap tugas hakiki iaitu
mengajar dan mendidik.
ii) Wujud rasa bangga-diri kerana sudah lama mengajar (konon) jadi walau
apa pun yang dibuat tidak rasa ianya suatu kesalahan apatah lagi suatu
‘dosa’!
iii) Sifat bebal, angkuh dan bodoh-sombong sebab rasa tidak perlu belajar bagi
‘memperbaiki diri’ atau kerana tidak ‘kenal diri’!
iv) Pihak pemimpin organisasi pula tidak mampu membimbing, mendisiplin dan
mengambil tindakan yang tepat, betul dan berani bagi mengawal organisasi-
nya.
v) Akibat wujudnya ‘budaya nafsu-nafsi’ apabila semua orang rasa mereka be-
bas lepas tidak terikat dan tidak perlu mematuhi peraturan dan undang-
undang.
vi) Bila sudah ‘naik lemak’ dengan budaya bebal ini akhirnya ada orang yang
tak mampu lagi bezakan mana dia tugas utama....antara hadir acara rasmi
sekolah atau memenuhi jemputan Persatuan Bola Sepak Daerah...fikirkanlah!

5. Marilah renungkan senario-senario ini. Tidakkah ianya melambangkan ‘kebebalan’
dan ‘kebodoh-sombongan’?
i) Sangat lemah kawalan kelas, sampai masa peperiksaan pun tidak langsung
wujud macam suasana peperiksaan; ada guru tak masuk mengawas; murid
riuh-rendah guru tercogok jadi tunggul kayu; malah sampai ada guru yang
‘memancing ikan’ di kolam sekolah ketika itu!
ii) Tidak sempurnakan Nota Serah Tugas; tak serah tugas-tugas kelas dan bahan
serta peralatan apabila bertukar sekolah.
iii) Mengabaikan tugas hakiki; berniaga waktu sekolah dan aktif ke hulu ke hilir
mengekori wakil rakyat.
iv) Buat soalan yang dia belum/tidak ajar sehingga dibantah oleh murid-muridnya
sendiri. Apakah jenis orangnya guru begini?
v) Tidak mahu mengajar Muzik (misalnya) kerana anggap ‘muzik haram’
Sayang dia lupa dengan tidak mengajar itu tidakkah si guru ini ‘makan duit
haram’? Inilah kebebalan yang paling besar.

6. Satu daripada tugas penting seseorang Guru Besar adalah memastikan semua ‘guru
mengajar dan semua murid belajar’, di samping mengambil langkah-langkah dan
tindakan yang tidak membenarkan berlakunya segala macam unsur negatif di kalang
-an individu dan kumpulan guru di sekolah.

7. Lima ‘tonggak’ yang kena kita fahami dan patuhi setiap masa dan ketika adalah:

i) Bersikap serius
ii) Berdisiplin
iii) Menepati waktu
iv) Berkualiti
v) Mematuhi peraturan dan arahan.

8. Saya tidak akan berkompromi dengan orang-orang yang bersikap, berfikiran dan
berperangai seperti yang dinyatakan di atas, demi keutuhan misi dan organisasi.
Jadi awasilah diri masing-masing agar tidak terjebak.


KOMITMEN DAN DEDIKASI MENJAYAKAN MISI


1. Membina kecemerlangan, kejayaan dan keberkesanan melalui kerja berpasukan yang
meletakkan kepentingan organisasi sekolah mengatasi kepentingan diri peribadi
merupakan prasyarat yang mesti dipenuhi tanpa kompromi daripada seluruh warga
pendidik.

2. Sesungguhnya apa jua bentuk kejayaan kita (murid dan sekolah juga) adalah hasil
kerja keras dan semangat juang yang tinggi sebelum ini, dan ianya patutlah pula kini
menjadi prinsip kita seluruhnya supaya kejayaan yang lebih menyerlah dapat dicapai.

3. Sejak kira-kira tiga tahun kebelakangan ini kita telah berjaya ‘mengangkat imej dan
martabat sekolah’ kita ke tahap yang lebih baik berdasarkan petunjuk berikut:

i) Peratus kelulusan terus meningkat tiga tahun berturut-turut kepada 60.8 % tahun lalu berbanding 56.6 % (1998); 45.5.% (1997) dan 38.4% (1996).
ii) Peratus pencapaian Bahasa Inggeris juga meningkat kepada 62.2 % tahun lalu
berbanding 57.8 % (1998); 45.5. % (1997) dan 38.4 % (1996).
iii) Kedudukan pertama di antara sekolah-sekolah Kelompok Bandar Jengka B dari
segi peratus kelulusan dan pencapaian Bahasa Inggeris.
iv) Berjaya melepaskan sekolah daripada senarai 10 sekolah terendah ‘rankingnya’
di peringkat daerah beberapa tahun yang lalu.
v) Berjaya mencapai (menyamai) 60.8 % kelulusan sejak pencapaian 60.4 % tahun 1988 - selepas sebelas tahun!.

4. Oleh itu kita mestilah berazam dan berusaha lebih giat lagi bagi meneruskan cita-cita
dan matlamat bagi ‘mengangkat imej dan martabat sekolah’ tahun ini dan tahun-tahun
akan datang.

5. Namun begitu, semua kita mestilah sedar dan faham benar-benar bahawa apa jua
bentuk sikap, pemikiran, perlakuan dan gejala yang timbul daripada angkara indivi-
du atau kumpulan yang menjadi ‘perosak’ tidak dibenarkan wujud sama sekali.

6. Untuk itu kita harus berani mengakui kelemahan diri dan jiwa kita (jika masih demi-
kian) yang terus-terusan gagal berubah dan meningkat dari segi ketrampilan, kecekap-
an dan keberkesanan kerja-kerja kita.

7. Tidak ada gunanya terpesona dengan kata-kata ‘alaf baru’, ‘tahun baru’ atau seba-
gainya sedangkan kita masih enggan melakukan perubahan dan peningkatan diri;
masih terperosok di dalam terowong masa yang ketinggalan zaman; masih tidak
belajar-belajar daripada kelalaian, kealpaan dan keangkuhan malah ada ketikanya kita
bersifat seperti kanak-kanak yang belum mumayyiz!

8. Inilah cabaran paling besar apabila kita tidak memperoleh ‘makna’ (walau pun kita
punya ilmu, fakta, kemahiran, data dan maklumat) dalam hidup dan kerjaya kita seper-
ti apa yang ditakrifkan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1978):


“ Merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu, ia (ilmu) adalah
ketibaan makna sesuatu ke dalam diri seseorang. Apabila merujuk
kepada diri sebagai pentafsir, ilmu adalah ketibaan diri seseorang
kepada makna tentang sesuatu.”

9. Oleh itu setiap detik dan ketika, setiap ruang dan waktu, setiap peluang dan kesempat-
an mestilah ditangani sebaik-baiknya, dan hal ini memerlukan komitmen dan dedikasi
yang paling tinggi dari setiap orang agar kejayaan misi bukan sahaja merupakan jasa
bakti terhadap organisasi malah ianya juga memberi kepuasan diri peribadi.

10.Yang demikian slogan “Komitmen Dan Dedikasi Menjayakan Misi” benar-benar
menjadi kenyataan. InsyaAllah.KESEJAWATANAN CIRI ORGANISASI
YANG BERKUALITI DAN BERKESAN


1. Pada dasarnya semua guru berfungsi sebagai pendidik kepada pelajar. Tidak kira
sama ada ianya seorang guru berijazah atau latihan maktab, guru sementara (ter-
masuk guru ganti) atau guru tetap, gurur senior atau guru junior, guru sesi pagi atau
guru sesi petang, kesemuanya menjalankan fungsi asas mengapa seseorang itu
merasakan dirinya terpencil daripada berinteraksi secara kolegial di antara satu sama
lain.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan kolegialiti atau kesejawatanan? Menurut definisi
Ensiklopedia Brittanica, “ A collegium is a body of persons, no fewer than three,
associated together by common function.”

3. Kesejawatanan juga membawa makna satu budaya kerja yang ada kaitannya dengan
perpaduan, kerjasama, bantu-membantu, hormat-menghormati, nasihat-menasihati,
atau tegur-menegur di antara ahli-ahli kumpulan atas dasar profesionalisme.

4. Empat ciri petunjuk kepada kesejawatanan di sekolah adalah:

i) Percakapan (Talk) : Guru-guru sentiasa bercakap mengenai hal-hal amalan
mengajar dan belajar, di samping mengelak bercakap
mengenai hal peribadi atau kelemahan sekolah (saha-
ja).
ii) Saling Memerhati : Semua terlibat memerhati P&P, menilai dan mengulas
(Mutual Observation) secara positif pengajaran rakan-rakan.
iii) Membuat Persediaan : Sama-sama terlibat dalam perancangan dan juga penye-
Secara Bersama diaan bahan mengajar.
iv) Saling Menunjuk-ajar : Guru dan pentadbir saling terlibat dengan tugas menga-
ajar dan menyebar maklumat dan strategi serta berlaku-
nya pemindahan ilmu dan kepakaran.

5. Dalam organisasi formal (yakni sekolah) terdapat juga organisasi informal yang di-
gerakkan oleh berbagai perasaan dan sentimen, dan oleh berbagai fakta dan minat
individu atau kumpulan. Ringkasnya manusia tidak berkelakuan sebagai individu
yang memencilkan diri, tetapi sebagai ahli kepada kumpulan sosial mempamerkan
berbagai komitmen dan rasa setia.

6. Melalui kesejawatanan, organisasi informal ini dapat dipupuk ke arah matlamat yang
positif di mana wujudnya budaya kerja yang cemerlang dan berkesan.

7. Kesejawatanan wujud apabila ahli-ahli dalam kumpulan sejawatan dibawa berinteraksi
secara formal dalam pelbagai ruang kerja dan bidang tugas di sekolah.


8. Murphy et.al. (1985) menyebut kriteria berikut sebagai penting bagi membentuk dan
mewujudkan proses kesejawatanan yang berkesan di sekolah :

“ Two important points must be made about these processes grouped together
under the rubric of ‘collegial relations’. First, in effective schools, the primary
focus for these collegial process is academic matters and student achievement,
not social development. Second, in effective schools, strong administrative and
collegial relations work well together.”

9. Apakah petunjuknya pula apabila suasana kesejawatanan itu telah diamalkan di seko-
lah? Petunjuk berikut boleh jadikan panduan;

i) Daripada banyak berbual ‘kosong’ kepada berbual mengenai dan cara-cara
mengatasi masalah P&P.
ii) Daripada berfikiran semua kerja-buat kita paling betul kepada berfikiran
banyak amalan kita tidak betul, tidak efektif jadi perlu diubah.
iii) Daripada bersikap “aku-aku, kamu-kamu” dan tak perlu bantuan lagi, kepa-
da sikap “aku dan kamu” adalah rakan sejawat, dan dengan satu matlamat.
iv) Daripada merahsiakan ilmu dan kepakaran serta merasa sudah cukup, kepa-
da perkongsianilmu dan kepakaran secara bijak, dan memberi manfaat ber-
sama.

10.Yang demikian kita semua seharusnya dapat meningkatkan tahap kesejawatanan di
antara kita dalam konteks “Komitmen Dan Dedikasi Menjayakan Misi”, dan dapat
membezakan di antara ‘pergerakan’ dan ‘kemajuan’ seperti diungkapkan oleh
Alfred A. Montapert;

“ Do not confuse motion and progress. A rocking horse keeps moving but
does not make any progress.”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan