Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 12

MEMBANGUN SEKOLAH BERKESAN


1. Kajian-kajian terhadap keberkesanan dan kejayaan sekolah mengenalpasti wujudnya
perkaitan rapat yang konsisten antara iklim sekolah yang positif dengan lain-lain ciri
pengukuran iaitu; pencapaian akademik, disiplin yang tinggi, produktiviti staf dan
pengurusan yang berkesan.

2. Inti kepada iklim sebuah sekolah yang berkesan dipengaruhi oleh ‘keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran di dalam sekolah itu’.

3. Ciri-ciri yang terdapat di dalam sekolah berkesan (termasuk pembangunan yang ber-
terusan) adalah:

i) kepemimpinan pengajaran yang berkesan
ii) tujuan yang jelas
iii) iklim sekolah yang teratur, tertib dan selamat
iv) jangkaan penguasaan minima semua murid
v) ujian digunakan bagi penilaian dan ‘membetulkan arah’ program
vi) matlamat akademik yang jelas
vii) penglibatan ibu bapa dan penjaga
viii) wujudnya kesejawatanan (collegiality)

4. Abdul Rahman Arshad (1989) pernah berkata, “ Kalau kita hendak menebus mutu
pendidikan negara ini, yang paling penting bukan di sekolah menengah. Apakah
sebabnya?”

5. Bagi beliau beberapa keadaan di sekolah-sekolah rendah seluruh negara perlukan
‘perubahan’ dan ‘pembangunan’ yang amat mendesak jika ‘keberkesanan’ sekolah
sekaligus pendidikan dan pencapaian para pelajar hendak dipertingkatkan.

6. Keadaan-keadaan yang dimaksudkan itu adalah:

i) Suasana di sekolah rendah ini dari segi persekitarannya tidak begitu menggalakkan.
ii) Oleh kerana tahap akademik juga rendah, maka profesionalismenya juga rendah.
iii) Sekolah-sekolah itu kecil; oleh itu kaitan dan perhubungan dari segi membangunkan fikiran hampir tidak ada.
iv) Terdapat guru-guru di sekolah rendah yang kurang mendapat latihan dalam perkhidmatan, Majlis Guru Besar hendak dibangunkan secara lebih luas, jangan jadi satu badan yang “ceremony”; badan yang bertemu hanya untuk
melantik jawatankuasa, tetapi majlis in mempunyai orang yang perlu melihat
dari segi kesesuaian buku teks, sistem mengajar, kaedah-kaedah yang
digunakan, perbincangan mengenai pencapaian. Inilah keutamaan untuk
meningkatkan profesionalisme.

7. Membangun budaya sekolah yang berkesan adalah satu proses berterusan yang ber-
sifat evolusi yang digerakkan oleh tekanan luaran, potensi dalaman dan respon kepada
hal-hal yang kritikal.

8. Bagi mencapai tahap tersebut, wawasan yang jelas mestilah digerak dan dikekalkan;
visi yang dikongsi dan dibangunkan bersama oleh seluruh organisasi. Sekolah-
sekolah yang menuntut ‘mengongsi visi’ ini digelar sebagai ‘high concensus
schools’.

9. Di sekolah-sekolah ini ciri-ciri berikut dapat dilihat dengan jelas:

i) Menghargai permuafakatan : semua guru mengambil berat terhadap ‘kesihatan’ sekolah sebagai organisasi. Menghindarkan keterasingan, sikap pentingkan diri sendiri hingga tidak mahu akui wujudnya masalah atau tidak mahu melihat masalah orang lain. Bahkan dengan permuafakatan guru-guru bersama-sama menyelesaikan masalah, membuat keputusan serta menghargai kesaling-bergantungan.
ii) Berorientasikan komuniti : di mana kejayaan dan kegagalan dikongsi bersama, tolong-menolong dan bertingkah-laku menurut norma-norma dan kepercayaan dalam organisasi. Guru-guru tidak hilang punca, tidak menyalahkan orang lain jauh sekali daripada memejamkan mata kepada situasi-situasi yang bermasalah. Sebaliknya guru-guru mempamerkan sikap positif yang tinggi.
iii) Keyakinan guru-guru : penuh yakin dalam tugasnya setiap hari, lebih bersedia
menerima cabaran-cabaran, mengambil risiko, lahirkan idea-idea kreatif. Seko-
lah jadi tempat kerja yang menyeronokkan sementara guru-guru mendapat pe-
nyempurnaan dan kepuasan profesionalisme.

10.Oleh kerana setiap dari kita juga adalah ‘pemimpin’, maka kita mestilah memiliki
dan membuktikan ciri-ciri akauntabiliti dan kredibiliti dalam semua tindak-tanduk
kita selaku guru-guru yang berkesan. Edmond R. Murrow menyatakan:

“ To be persuasive, we must be believable;
To be believable, we must be credible;
To be credible, we must be truthful.”
ANTARA ‘KEBIASAAN’ DAN SEDAR-DIRI
DALAM MENGUBAH PERSEPSI DAN KUALITI DIRI
DALAM PENGURUSAN ORGANISASI


1. Sikap seseorang terbentuk daripada seluruh didikan, pengalaman, persepsi, corak
pemikiran, tabiat, perangai dan perilaku, sebagai apa yang dialami dan yang diamal-
kan, akan menunjukkan sifat-sifat atau ciri-ciri diri peribadi seseorang itu.

2. Sifat-sifat dan ciri-ciri peribadi ini pula akan menentukan sama ada seseorang itu
berpersonaliti yang positif, mantap, tenang, berfikiran terbuka dan waras, atau seba-
liknya dalam setiap perilaku terutama dalam aspek kebolehan, ketrampilan dan ke-
unggulan menyempurnakan tugas, yang lumrahnya kita terperangkap dengan menta-
liti ‘perkara biasa’.

3. Sebenarnya Guru Besar telah berulang-kali menyentuh ‘aspek kemampuan diri’ ini
supaya kita tidak terjebak dalam ‘mentaliti kebiasaan’ sehingga akhirnya kita me-
mandang rendah, anggap remeh perkara-perkara yang serius telah ditangani pada
tahap substandard dan tidak berkualiti.

4. Beberapa petunjuk telah membuktikan kewujudan sindrom ‘mentaliti kebiasaan’
dan tahap sedar-diri yang rendah ini, iaitu antaranya;

i) Borang-borang Diagnosis P1 diisi secara lebih kurang, tanda (-/) bukan tanda
(x) ; guru suruh murid tulis sendiri nama mereka dan murid juga tanda sen-
diri analisis soalan yang berkenaan. Apakah maksud dan ertinya perbuatan ini?
Adakah guru anggap ini perkara remeh; Guru Besar tidak akan sedar atau tahu?

ii) Borang Laporan Semakan Buku Latihan juga dibuat secara ‘hendak tak hendak’ saja - tiada butiran lengkap, tiada cadangan, catat ala kadar - menggambarkan orang yang melakukannya bersikap ‘kerja kerana terpaksa’.

iii) Ketua Panitia yang tidak berperanan positif dan aktif sehingga tak tahu apa per-
kembangan, apa yang telah dibeli, apa yang belum sehingga dakwa kekurangan
peralatan dan jejaskan P&P; alatan dibiar tanpa diurus sewajarnya, membuat la-
poran yang menunjukkan ‘ketidakcaknaan’ sendiri, dan tak mahu ( tak tahu ?)
pelajaran PJ tidak dibuat di padang sekolah!

5. Tiga petunjuk tersebut sudah cukup bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan sikap
‘kebiasaan’ yang merosakkan, persepsi yang tidak tepat dan tidak jelas, salah konsep
serta masih belum sedar-sedar bahawa banyak perkara kita perlu ubah dan tingkatkan.

6. Mentaliti ‘kebiasaan’ tidak akan menjadikan kita orang-orang yang berkualiti dan
cemerlang, tidak akan menjadikan organisasi kita gemilang dan terbilang kecuali
semua kita dapat melakukan semua perkara secara ‘luar biasa’ yakni hebat dalam
pengurusan masa, hebat dalam mengelola, hebat dalam cara berfikir dan bertindak,
hebat dalam hasil, produktiviti dan segala kerja-buat.

7. Ingatlah, sifat diri yang suka ‘komplen’ dan ‘salahkan orang lain’ atau keadaan ada-
lah satu daripada sifat yang tidak baik. Mengapa tidak komplen dan salahkan diri
sendiri? Bilakah lagi hendak belajar daripada kesalahan dan ‘kebiasaan’ yang tidak
produktif?

8. Lumrahnya terdapat tiga golongan manusia;

i) The few that make things happen.
ii) The many who watch things happen.
iii) The majority who do not know what has happen.

9. Kita sepatutnya lebih ramai berada di kategori pertama iaitu orang-orang yang
‘make things happen’, bukan orang-orang yang hanya ‘tunggu dan lihat’ dan paling
malang orang-orang yang tidak tahu (tak sedar) apa yang sebenarnya berlaku!

GURU SEBENAR GURU
KE SEKOLAH TIDAK JEMU MENGAJAR TIDAK LESU


1. Tema perayaan Hari Guru tahun ini “Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan”
mempunyai makna yang mendalam dan menyeluruh yang sewajarnya direnung dan
difikirkan oleh seluruh golongan guru di negara ini.

2. Elemen ‘bersatu’ hendaklah ditanggapi sebagai bersatu di dalam menggarap dan
menghayati Falsafah Pendidikan Negara, Wawasan 2020 serta cabaran-cabaran baru
hasil daripada dasar langit terbuka, era globalisasi, E-dagang, K-ekonomi dan
sebagainya yang menjadi satu tugas guru dalam menyediakan ‘sumber manusia’
melalui bidang pendidikan.

3. Martabat profesion keguruan yang dianggap telah terhakis begitu rupa hari ini, tidak
akan dapat dipulih atau ditingkatkan selagi guru-guru sendiri tidak ‘bersatu’ dalam
segala tindak-tanduk dan gelagat memperbaiki sikap dan ketrampilan budaya kerja
yang berkualiti.

4. Untuk mengangkat martabat profesion keguruan guru-guru hendaklah benar-benar
mampu menampilkan individu dan kelompok guru yang tulen atau guru yang sebenar
guru; bukan mengharap dan meminta pihak-pihak di luar bidang keguruan mengiktiraf
atau memandang tinggi kepada profesion ini.

5. Namun demikian sedarkah kita bahawa dalam banyak kedaan dan petunjuk-petunjuk
yang wujud menandakan bahawa gelagat guru-guru tidak menyumbang kepada
penghormatan dan martabat guru-guru jika:

i) Melebihkan tumpuan kepada kerja-kerja luar seperti terlibat dengan kelas
tusyen (akibat murid dan sekolah sendiri diketepikan).
ii) Lebihkan ‘main’ daripada proses P&P; ujian ditunda-tunda sesuka hati
kerana memberi laluan kepada sukan atau acara-acara bukan akademik.
iii) Terdapat segelintir guru-guru yang nampak ‘busy by doing nothing’, kuat
berborak, masa perdana dibuang begitu sahaja dengan hal-hal yang kurang
penting atau yang tidak produktif.
iv) Tidak dapat melihat dan menyedari perkaitan antara program utama
(P&P dalam bilik darjah) dengan program sokongan seperti projek
BUKTI, penggunaan perpustakaan/ Pusat Sumber dan sebagainya.

6. Sebagai contoh analisis peminjaman buku-buku (Januari - April 2000) oleh murid-
murid sekolah kita menunjukkan satu trend yang sangat tidak menggalakkan; iaitu
Januari - tiada ; Februari - 13 orang (7.1%); Mac - 6 orang sahaja (3.3%) dan April - 97
orang (53.3%) sahaja murid-murid Tahap Dua yang meminjam.

7. Mengapa keadaan ini berlaku? Adakah murid tidak tahu? Adakah guru-guru tidak
‘assertive’ dan tegas dalam soal ini? Bagaimana ini hendak dikaitkan dengan prestasi
projek BUKTI sendiri jika ada murid-murid yang tidak langsung meminjam buku
(ertinya tidak membaca buku) walau pun telah diberi peringatan?

8. Soalan seterusnya bagaimana kita hendak melahirkan murid-murid yang ‘cemerlang’
jika asas-asas kepada ‘pendidikan berkualiti’ menerusi pemerolehan dan penguasaan
pengetahuan am dan khusus tidak ditekan dan diberi keutamaan?

9. Di sinilah letaknya mengapa saya menyatakan bahawa guru sebenar guru adalah guru
yang ke sekolah tidak jemu, mengajar tidak lesu; yakni guru-guru yang tinggi
komitmennya terhadap profesion dan kemajuan serta kebajikan anak didiknya tidak
pernah akan merasa jemu untuk ke sekolah; dan guru yang komited serta tinggi
profesionalitinya tidak akan merasa lesu ketika mengajar walau apa pun keadaan dan
cabaran yang dihadapi.

10.Yang demikian kita guru-guru patutnya memberikan lebih tumpuan kepada kebajikan
menyeluruh anak didik kita berbanding yang lain seperti kata Frank Pajares;

“ Few teachers truly understand the effect which they have on their
students. Fewer yet given much thought to the tremendous damage
which their actions and attitudes often have. Our problem as educators
is that far too often we begin the academic year worrying more about
our courses and about our academic responsibilities than about our
students, those fragile human beings who sit across from us and stare,
waiting to learn and eager to know.”
SIFAT DAN CIRI PEMBENTUKAN PEMIMPIN
DAN KEPEMIMPINAN PROFESIONALISME1. Kepemimpinan boleh didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana de-
ngannya seseorang itu mempengaruhi orang-orang lain melaksanakan dan menyem-
purnakan misi, tugasan atau pun objektif-objektif yang telah ditetapkan.

2. Perkaitan antara individu dengan fungsi-fungsi tertentu (di dalam hierarki bidang
tugas dan tanggungjawab) setiap dari kita sebenarnya memainkan peranan pemimpin
ini di dalam situasi-situasi tertentu sama ada dalam situasi guru selaku ‘pemimpin
kepada murid-murid’ atau pun selaku ‘pemimpin di kalangan rakan sejawat’ di pelba-
gai peringkat aktiviti.

3. Pendeknya semua daripada kita pernah, selalu atau sedang memainkan peranan pem-
impin (kepemimpinan) ini walau pun mungkin terdapat ada orang yang tidak begitu
menyedarinya.

4. Ciri penting yang mesti wujud dalam diri seorang pemimpin ialah memiliki ‘clear
sense of direction’; mendapat kepercayaan serta mempunyai daya menyampaikan
visi masa depan yang kuat.

5. Untuk menjadi pemimpin yang baik lagi dihormati (termasuk peranan selaku Ketua
Panitia, Guru Kanan, Pengerusi AJK-AJK dan sebagainya) kita mestilah memenuhi
syarat-syarat dan sifat-sifat JADI, TAHU, dan BUAT; sebagaimana apa yang dinya-
takan oleh Donald Clark (1997)
“ A respected leader concentrates on what she is (be) (beliefs and character),
what she knows (job, tasks, human nature), and what she does (implement,
motivate, provide direction)”

6. Ciri-ciri yang lebih terperinci di bawah Kerangka Kepemimpinan ini adalah seperti
berikut:
~ Jadi seorang profesional : setia kepada organisasi, berkhidmat tanpa pentingkan
diri dan bertanggungjawab.
~ Jadi seorang profesional dengan watak yang baik : kejujuran, ketrampilan, lurus,
komitmen, integriti, keberanian, berterus-terang dan imaginatif.
~ Jadi seorang yang profisien (secara teknik) : ertinya mesti tahu kerja sendiri dan
tahu benar pula dengan kerja-kerja orang bawahan serta mampu melatih orang-
orang lain.
~ Tahu empat faktor kepemimpinan : pengikut, ketua, komunikasi dan situasi.
~ Tahu (kenali) diri sendiri : kelemahan dan kekuatan diri, pengetahuan dan kema-
hiran, serta cari penambahbaikan kendiri secara berterusan.
~ Tahu sifat manusia : keperluan dan emosi, tingkah-laku dan aspirasi dan bagai-
mana manusia bertindak balas terhadap ‘stress’.
~ Tahu organisasi anda : seperti tahu ke mana hendak dapatkan bantuan, iklim dan
budaya.
~ Sediakan hala tuju : penentuan matlamat, penyelesaian masalah, membuat kepu-
tusan dan merancang (perubahan dan tindakan).
~ Melaksanakan : komunikasi, penyelarasan, penyeliaan dan penilaian.
~ Memotivasi : mampu membina ‘morale’ dan semangat kekitaan, melatih dan
membimbing, kaunseling dan juga jadi ‘role-model’.

7. Di peringkat operasionalnya pula seseorang pemimpin mestilah mempunyai tiga ciri
penting yang mesti diterjemah, di realisasikan dan dihayati dalam seluruh organisasi
itu. Tiga ciri tersebut ialah mengongsi visi, penggunaan sumber (manusia, maklumat
dan sumber modal), dan nilai.

8. Hanya pemimpin yang ada visi sahaja yang boleh membawa organisasi dan pengikut-
nya menuju wawasan, yang mampu menggerakkan dan mendorong subordinat dengan
meletak dan memberikan nilai yang tinggi dalam semua aspek yang ditanganinya/

9. Seterusnya seorang pemimpin yang bervisi sentiasa ‘melihat’ jauh ke depan melewati
ruang dan waktu di samping menunjukkan ‘arah teladan,’ juga sentiasa berkongsi
kegemilangan bersama-sama pengikut, serta berjaya meninggalkan ‘legacy’ (warisan).

10.Oleh itu selaku guru-guru (yakni pemimpin kepada generasi akan datang) cabaran
yang dihadapi setiap hari tidaklah mudah namun di sinilah letaknya betapa perlunya
kita dapat melaksanakan kedua-dua ‘tugas’ mengurus dan memimpin ini dapat di-
lakukan dengan betul dan tepat seperti apa yang disebut oleh Warren Bennis;

“ Managers are people who do things right, while leaders are people who
do the right things”.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan