Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 2

PROFESIONALITI GURU KUNCI KEGEMILANGAN ORGANISASI


1. Kemajuan dan peningkatan prestasi sekolah sebagai organisasi pendidikan tidak
mungkin tercapai tanpa wujudnya kemajuan dan peningkatan dari pihak guru-guru
sendiri.

2. Setiap individu mesti boleh menyumbangkan secara aktif dan positif, boleh memain-
kan peranan dan berfungsi sepenuhnya dengan tahap “profesionaliti” yang tinggi.
Amat tidak wajar sebagai individu kita hanya jadi “passenger” sahaja. Kita mesti
membantu segala proses mencapai ketrampilan, kecemerlangan dan kegemilangan.

3. Menurut Eric Hoyle (1980) profesionaliti bermaksud sikap dan tingkahlaku yang
ditunjukkan oleh seseorang terhadap ‘profesionnya’ serta taraf pengetahuan dan
ketrampilan dalam bidang pekerjaan itu.

4. Seseorang yang sentiasa berusaha bagi mempertingkatkan kualiti pengajarannya
dan sentiasa mementingkan kejayaan dan kebajikan murid-muridnya dikatakan
mempunyai profesionaliti yang tinggi. Dengan lain perkataan guru itu melihat per-
guruan dan tugasnya bukan semata-mata sebagai satu ‘pekerjaan’ tetapi sebagai
‘profesion.’

5. Profesionaliti guru dan prestasi sekolah akan menentukan imej sekolah di mata
masyarakat dan jabatan pendidikan sendiri. Oleh itu kita harus sedar bahawa kitalah
yang sebenarnya menentukan imej dan prestasi ini khususnya dari aspek Penilaian
Tahap Satu (PTS) dan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) saban tahun.

6. Untuk itu kita mesti belajar menjadi individu guru yang mempunyai serta mengamal-
kan ciri-ciri berikut:

(a) suka bekerja, penuh minat dan semangat
(b) sedia bertanggungjawab kepada bidang tugas
(c) berfikiran dan bersikap matang
(d) menjadi contoh yang baik kepada rakan dan pasukan
(e) menganggap dan melihat perubahan sebagai positif dan penting bagi
kecemerlangan
(f) tidak menyebar perkara-perkara tidak benar dalam apa jua perkara yang
boleh menjejaskan usaha-usaha peningkatan yang dijalankan.

7. Menurut falsafah Confucius:

“ If you want to rule the country, first put your house in order;
if you want to cultivate your morality, first put your heart right.
To put your heart right, you must be SINCERE.”

8. Oleh itu supaya kita berbeza dari orang lain ( yang lebih berketrampilan dan ber-
profesionaliti), Confucius menyatakan:


“ By nature, human being are more or less alike, it is through continuous
LEARNING and PRACTICE that set them apart.”
VISI DAN WAWASAN MENGUBAH PEMIKIRAN DAN TINDAKAN


1. Visi dan wawasan sekolah bermaksud melihat (melalui minda) masa hadapan
sekolah. Ia merupakan ‘gambaran visual’ tentang sekolah yang bagaimanakah yang
akan dihasilkan atau yang diidamkan atau yang hendak dijadikan.

2. Kebolehan mengkonsepsikan sesuatu keadaan yang ingin dicapai melibatkan
kebolehan‘kognitif’ dan ‘pemikiran konsepsual’.

3. Setiap wawasan perlukan perubahan (yang kadang-kadang amat tidak digemari oleh
sesetengah orang) bagi mengatasi masalah dan kelemahan dengan tujuan mencapai
matlamat jangka pendek dan jangka panjang.

4. Wawasan juga dapat dikatakan sebagai obor yang membayangkan masa hadapan dan
menjadi panduan bagi tindakan yang akan diambil.

5. Visi dan wawasan sekolah mesti didukungi oleh semua anggota organisasi dan kita
harus sedar bahawa kejayaan organisasi bukan ditentukan kerana kerajinan,
kesungguhan, kebulatan muafakat, kebertanggungjawaban anggota-anggotanya
sahaja, tetapi kerana wujudnya kebolehan semua orang “mengongsi visi dan
wawasan” yang sama.

6. Duke (1987) menyatakan:

“ Vision permits a leader to see beyond his or her immediate situation, to
comprehend why things must be done in a certain way. Vision enables a
leader to make decisions about how best to spend time, not just randomly
responding to the demands of others. It prods school leaders to be proactive
rather than reactive.”

7. Oleh itu perlulah kita boleh berkongsi visi dan wawasan sekurang-kurangnya dalam
aspek-aspek berikut:

i. Pengajaran-pembelajaran sentiasa di tahap yang bermutu dan berkesan.
ii. Pengukuran dan penilaian jadi alat penting dan dirancang, disedia dan dilaksana-
kan secara penuh profesionalisme.
iii. Mendukung sistem dan proses serta menganggapnya satu perkara yang melibat-
kan semua orang dan bagi kepentingan semua pihak
iv. Ketrampilan diri sentiasa dipertingkatkan dari segi teknikal, konsepsual dan juga
kesaling-bergantungan.
v. Menyumbang kepada kemajuan dan kecemerlangan organisasi bukan kerana rasa
terpaksa tetapi kerana kepuasan kendiri yang tinggi.

8. Dengan berkongsi visi dan wawasan kita dapat:

i. Mengubah (transform) organisasi daripada keadaan yang sedia ada kepada suatu
kedaan lebih dinamik serta mempunyai matlamat pencapaian.
ii. Menanamkan semangat bertanggungjawab untuk melakukan perubahan pada
diri; yakni SIKAP, PEMIKIRAN dan PERLAKUAN.
iii. Semai budaya baru di mana segala tenaga dapat digerakkan dan segala sumber
dapat digunakan.

9. Seperti kata Garfield;

“ Di dunia ini benda-benda tidak berubah, kecuali kalau ada orang yang
mengubahnya.”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan