Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 6

FUNGSI PENYELIAAN DAN PENILAIAN BAGI MENINGKATKAN
MUTU PENGAJARAN GURU


1. Penilaian boleh dianggap sebagai proses mengumpul maklumat bagi digunakan
sebagai asas membuat keputusan atau tindakan lanjut.

2. Kegunaan maklumat-maklumat tersebut termasuklah:

i. Meningkatkan pembelajarn murid.
ii. Meningkatkan prestasi pengajaran guru.
iii. Merancang aktiviti P&P yang berkesan.
iv. Memperbaiki atau mengubahsuai program yang sedang berjalan.
v. Merangka dan memulakan program baru.

3. Fungsi terpenting penyeliaan dan penilaian harus difahami supaya dapat meningkat-
kan kualiti proses pengajaran-pembelajaran kerana gurulah sebenarnya yang bertang-
gungjawab meningkatkan pembelajaran murid melalui aktiviti P&P secara bersepadu
dan menyeluruh.

4. Pembelajaran adalah matlamat utama sistem pendidikan negara dan kerana itu seko-
lah (dan guru) adalah bertanggungjawab atau akauntabel terhadap kemajuan pelajar-
pelajarnya. Di sini akauntabiliti bererti apabila seseorang itu dapat memberi jawapan
terhadap sesuatu yang berlaku atau terjadi.

5. Oleh itu penilaian jadi alat untuk akauntabiliti yang dimaksudkan itu. Jadi matlamat
sebenar penilaian ialah untuk membentuk sifat serta sikap yang positif di pihak guru-
guru supaya mahu meningkatkan lagi mutu pengajaran dan juga mengubah tingkah
laku jika perlu.

6. Penyeliaan adalah prasyarat untuk penilaian yang akauntabel. Secara spesifik tujuan
penilaian adalah:

i. Meningkatkan pengajaran dengan mengenalpasti cara-cara mengubah sistem, persekitaran dan tingkah laku pengajar.
ii. Melindungi pelajar-pelajar daripada mendapat pengajaran yang tidak ber-
mutu.
iii. Mengutip maklumat agar sistem pendidikan boleh diubahsuai secara tersu-
sun dan rasional.
iv. Mengutip maklumat supaya pentadbiran dan guru boleh merancang prog-
ram-program meningkatkan profesion perguruan.

7. Berdasarkan rekod penyeliaan atau pencerapan pengajaran-pembelajaran di bilik
darjah yang dibuat dalam tahun 1993, 1994, 1995 dan 1996 didapati masih kedapat-
an teguran atau cadangan tidak diambil endah atau tidak berubah ke arah yang
lebih positif. Situasi yang ditemui antaranya:

i) 60% masa bersifat “berpusatkan guru”.
ii) Pengajaran Bahasa Inggeris tidak gunakan bahasa tersebut sepenuhnya.
iii) Guru tidak bekalkan kerja rumah.
iv) Guru guna bahasa /loghat daerah.
v) Tidak catat segi kuantiti latihan bertulis dalam BRM.
vi) Tidak buat demonstrasi sewaktu P&P.
vii) Tidak buat rekod prestasi (PKBS).
viii) Tiada latihan/penilaian terhadap pencapaian objektif.

8. Oleh itu amatlah diharapkan kita dapat mengubah aspek-aspek yang masih didapati
kurang berkesan atau kurang menggalakkan dalam proses pengajaran-pembelajaran
kepada tahap yang lebih positif dan berkesan secara menyeluruh dan berterusan.PERUBAHAN KE ARAH KEBAIKAN DAN PENINGKATAN


1. Semua peraturan, tatacara atau prosidur yang dibuat adalah dengan beberapa tujuan
antaranya mematuhi prinsip dan garispanduan bagi membentuk budaya gemilang di
kalangan anak didik dan guru-guru sendiri.

2. Bagi mencapai tahap budaya gemilang ini maka kita haruslah boleh mengubah bebe-
rapa pendekatan yang diguna pakai ke arah yang lebih berkesan.

3. Untuk maksud itu ciri-ciri berikut perlulah ada dan dapat dihayati dengan baik:

i) jelas konsep dan matlamat
ii) dasarkan prinsip yang betul
iii) dapat berkongsi visi dan wawasan
iv) tindakan dan halatuju yang seragam dan tekal
v) sentiasa positif dan optimistik
vi) dasarkan ‘APA’ yang betul bukan ‘SIAPA’ yang betul.

4. Unsur-unsur kelemahan mestilah dikenalpasti sebelum tindakan perubahan dapat di-
lakukan. Oleh itu kita harus menerima ulasan dan teguran yang berkaitan jika kita
mahukan peningkatan ke arah yang lebih baik sama ada aspek-aspek pengajaran dan
pembelajaran mahu pun aspek-aspek aktiviti luar bilik darjah.

5. Dengan demikian kita guru-guru mestilah berkebolehan melihat semua ini secara
‘menyeluruh’ bukannya secara ‘terasing’ antara satu-satu aspek dengan aspek yang
lain. Banyak contoh yang boleh kita fikirkan sendiri.

6. Dalam melakukan perubahan kita harus bijak dan tahu sebenarnya apa yang kita ubah
bukan sekadar mahu membuat perubahan. Ini bergantung kepada sejauh mana seseo-
rang itu memahami soal ‘PRINSIP’ dan ‘CONCEPTUAL CLARITY’ berhubung
satu-satu perkara itu.

7. Semua kita mempunyai potensi untuk melakukan perubahan ke tahap yang lebih posi-
tif dalam banyak aspek sama ada aspek peribadi atau pun organisasi, yang meliputi
hal-hal seperti:

i) motivasi dalaman diri
ii) pengurusan masa
iii) ketepatan fokus
iv) disiplin kendiri
v) keberkesanan dan ketrampilan diri

8. Sebenarnya belum terlambat untuk kita belajar sesuatu yang baru dalam apa jua bi-
dang lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan kerjaya kita, kecuali wujudnya perasaan
sudah tidak perlu belajar lagi seperti kata Epictetus (55 - 135 M);

“ It is impossible for anyone to begin to learn what he believes
he already knows.”MENJAGA REPUTASI DIRI DAN ORGANISASI
TANGGUNGJAWAB SEMUA


1. Organisasi diwujudkan bagi mencapai matlamat dan objektif tertentu yang telah
ditetapkan melibatkan individu dan kumpulan yang saling bergantungan antara satu
sama lain.

2. Peranan dan pentingnya setiap individu tidak dapat dinafikan dalam hubungan mem-
bentuk dan mewujudkan organisasi yang cemerlang dan gemilang.

3. Oleh itu semua orang adalah penting. Maksudnya tidak patut ada orang bersikap
‘tidak apa’ terhadap kepentingan organisasi.

4. Sebagai orang-orang yang dianggap profesional kita seharusnya boleh menyumbang
kepada kegemilangan organisasi dalam berbagai aspek terutamanya mengangkat
imej yang tinggi perlukan ciri-ciri berikut antaranya:

i) Komitmen
ii) Dedikasi
iii) Rasa kepunyaan (Sense of belonging)
iv) Wujud rasa terpanggil yang tinggi
v) Keikhlasan

5. Bagaimana kita menilai tahap komitmen, dedikasi, sense of belonging ini umpama-
nya? Secara ringkas kita boleh menilai diri menerusi ciri-ciri berikut:

i) Ada rasa keterlibatan dalam semua aktiviti organisasi.
ii) Menyokong aktiviti yang dijalankan oleh organisasi.
iii) Rela berkorban sedikit ruang waktu bagi melahirkan bahawa kita adalah
satu pasukan.
iv) Kuantiti hasil kerja, mutu kerja,keberkesanan kos dan pelaksanaan pera-
turan dan arahan pentadbiran.

6. Anak didik kita sentiasa memerhati dan menilai setiap guru yang berinteraksi dengan
mereka dalam seluruh sistem dan budaya sekolah yang kita pamerkan sepanjang wak-
tu. Semua ini akan menjadi suatu bentuk penilaian terhadap reputasi kita sebagai guru.

7. Tindak tanduk dan tingkah laku kita akan jadi ikutan dan teladan. Malang sekali jika
reputasi kita terjejas di mata dan di hati anak didik kita nanti bahawa kita:

• - Bukan guru yang berwibawa tapi penuh helah dan tipu daya.
• - Bukan guru yang dedikasi tapi orang yang nafsu-nafsi.
• - Bukan guru yang hendak mengajar tetapi guru yang songsang ajar.
• - Bukan guru yang berempati tetapi guru yang tidak mengerti.
• - Bukan guru yang dihargai tetapi guru yang dilupai.
• - Bukan guru yang dinanti-nanti tetapi guru yang dihindari.
• - Bukan guru yang memberi erti tetapi guru yang tidak berisi.
• - Bukan guru yang sejati tetapi guru yang tidak kenal DIRI!

8. Pengaruh dan unsur-unsur yang merugikan diri dan organisasi harus dikenalpasti dan
dihindari agar keutuhan diri dan organisasi sentiasa dipelihara melalui pendekatan:

i) Mendukung sistem dan proses serta menganggapnya satu hal yang melibatkan
semua orang dan bagi kepentingan semua pihak.
ii) Meningkatkan ketrampilan diri dari segi teknikal, konsepsual dan kesaling-
bergantungan.
iii) Menyumbang kepada kemajuan organisasi bukan kerana rasa terpaksa tetapi
kerana kepuasan kendiri yang tinggi.

9. Sidney Newton Bremer menyatakan bahawa “weak habit-of-thought” adalah punca
kepada semua kelemahan dan ketidakbahagiaan manusia. Menurutnya lagi:

“ Since the key to every man is his thought, let us become accurate thinkers.”

10.Untuk itu kita wajar melakukan penilaian kendiri bagi menyingkirkan unsur-unsur
buruk agar tidak menjadi seperti kata perumpamaan Melayu;

* Dengar cakap enggang telan buah belolok, dengar cakap orang terjun masuk
lubuk.

* Langit berkelikir bumi bertemberang, salah-salah fikir jadi hamba orang.CIRI BERPAKSIKAN PRINSIP MENGUBAH BUDAYA
MEDIOCRITY ORGANISASI


1. Setiap ibubapa dan penjaga mempunyai hasrat yang tinggi terhadap kecemerlangan
anak-anak mereka di sekolah. Begitu juga setiap orang guru berhasrat agar anak didik
mereka mencapai kegemilangan dalam pendidikan yang biasanya diukur dari aspek
pencapaian akademik.

2. Sekadar berhasrat atau menaruh harapan adalah tidak memadai jika aspek-aspek yang
‘fundamental’ tidak diberi perhatian atau tumpuan secara serius.

3. Kecemerlangan memang sukar dicapai tetapi ianya bukan perkara yang mustahil ter-
jadi jika unsur-unsur ‘seriousness’, ‘strictness’, ‘timeliness’, dan ‘faithfulness’
misalnya dapat diterapkan dalam setiap proses dan peringkat pembelajaran.

4. Bagaimana kita mengenali unsur-unsur ini sudah dihayati atau tidak terutamanya
dalam hasil kerja-kerja kita? Sebagai contoh antaranya boleh dikesan seperti berikut:

i) Tak dapat bezakan mana yang prinsip mana yang bukan prinsip.
ii) Tidak dapat ubah cara kerja kerana masih belum faham-faham hala tuju
organisasi dan situasi semasa.
iii) Menyangka amalan sebelumnya sudah betul dan tepat tetapi sebenarnya
tidak betul malah melanggar prinsip dan peraturan.
iv) Akhirnya wujud budaya mediocrity yang merugikan diri dan misi organisasi.

5. Marilah kita menilai segala persepsi, visi dan misi kita; prinsip hidup dan integriti
diri; pemikiran, sikap dan perlakuan kita dalam hubungan penyempurnaan tugas
sebagai guru yang berprofesionaliti dalam semua segi.

6. Sebagai orang-orang yang yang dianggap berpendidikan dan berhemah kita wajar
dapat menunjukkan tahap penyempurnaan tugas sentiasa cekap dan berkesan yakni
tidak dicemari oleh kerja-kerja kita yang separuh hati, ambil mudah, anggap remeh
dan sebagainya padahal setiap orang telah diberikan senarai semak tugas berkaitan.

7. Oleh itu kemana kita akhirnya jika kita masih gagal belajar dari kelemahan dan kesi-
lapan? Fikirkan pula bagaimana anak didik kita akan berubah dan bertambah maju
jika kita sebagai guru-gurunya tidak berubah dan tidak bertambah maju?

8. Yang demikian kita sepatutnya berazam dan berusaha untuk menjadi kategori guru
yang ‘excellent’ dan bukan setakat guru yang bergelar guru sahaja seperti kata
Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1997);

“ Most schools have some exellent teachers, some mediocre teachers,
and some who do not belong in the profession. Master teachers can
set the tone and pace of a school. Since many people are not proactive,
these teachers can inspire others to lift their sights and adapt to the
environment they create.”
-(The Power Principle, m.s. 237)


TUJUAN DAN NIAT PENENTU FOKUS DALAM HUBUNGAN
TINGKAH LAKU INTERPERSONAL


1. Setiap tingkah laku mempunyai tujuan atau ‘nawaitu’ yang tingkah laku tersebut
cuba memenuhinya. Biasanya manusia mempamerkan tingkah laku berdasarkan niat
mereka dan apa yang dibuat berasaskan perkara yang paling penting bagi setiap indi-
vidu.

2. Dalam hubungan interpersonal di dalam sesebuah organisasi tujuan atau niat itu mesti
-lah disesuaikan agar ianya tidak akan menjejaskan prestasi organisasi secara keselu-
ruhan.

3. Apakah unsur-unsur semua niat ini? Dari satu kajian ada empat ‘niat umum’ yang
boleh menentukan bagaimana manusia bertingkah laku di dalam satu-satu situasi
tertentu.

4. Dalam hubungan memahami dan mengendali tingkah laku yang dianggap sukar dalam
kerangka organisasi, empat niat (nawaitu) tersebut adalah:

~ get the task done
~ get the task right
~ get along with people
~ get appreciation from people.

5. Kita akan mengambil langkah-langkah yang sesuai mengikut niat kita sama ada hen-
dak siapkan tugas (tindakan cepat, elak kesilapan); buat tugasan yang betul (ambil
masa, prihatin kepada yang terperinci); atau hendak seiring jalan dengan orang lain
(rela korbankan hasrat diri, ikut orang) dan , atau dapatkan penghargaan daripada
orang lain (hasrat beri sumbangan pada orang lain, fokus kepada penghargaan).

6. Oleh itu unsur-unsur niat ini boleh jadi penentu kepada fokus kita dalam perlakuan
tugas sehari-hari dan ini perlu kita fahami agar perlakuan tugas menjadi penyumbang
penting ke arah kegemilangan anak didik dan organisasi.

7. Namun begitu jika niat misalnya ‘get along with people’ tidak berdasarkan prinsip
dan tatakerja yang berkaitan, boleh wujudkan sindrom budaya ‘kerja kerana kawan’
yang boleh menjejaskan organisasi dalam banyak segi.

8. Dalam mengetahui dan memahami aspek niat, fokus dan ‘assertiveness’ ini maka
dapatlah kita melaksanakan tugas seharian kita dengan baik dan cemerlang seterusnya
matlamat dan objektif organisasi (sekolah) mencapai sasaran yang ditentukan.

9. Yang paling baik ialah apabila kita dapat mengendalikan kehendak niat dan tingkah
laku pada aras yang seimbang di mana ‘task focus’ dan ‘people focus’ ini dapat men-
jadikan kita sebagai orang yang lebih matang, bijak, berhikmah dan berbudi seperti
yang ditulis oleh Rick Brinkman dan Rick Kirschner (1994);


“ All of these intents, getting it done, getting it right,
getting along and getting appreciation have their time
and place in our lives. Often, keeping them in balance
leads to less and more success. To get it done, take care
to get it done right. If you want it done right, avoid
complications by making sure everyone is getting along.
For a team effort to succeed, each party must feel valued
and appreciated.”


~Dealing With People You Can’t Stand, m.s.19.MENGURUS “PRIME TIME” DAN KAITAN DENGAN
KEBERKESANAN DAN KUALITI KERJA


1. Keberkesanan tugas dalam organisasi bergantung kepada sejauh mana setiap ahli itu
menyedari, memahami, dan merealisasikan setiap jenis tugas itu disempurnakan tepat
pada waktunya.

2. Adalah tidak wajar sama sekali ada pula mana-mana anggota organisasi yang meng-
anggap dirinya ‘tidak terlibat’, ‘tidak berkenaan’, malah lebih malang jika wujud pe-
mikiran dan sikap yang ditunjukkan bahawa kita ‘tidak makan saman’.

3. Soal organisasi soal survival semua orang. Organisasi wujud perlukan ahli-ahlinya
yang mendukung organisasi itu supaya dapat mencapai matlamat dan objektifnya.
Dalam aspek ini kita perlu ketepikan sikap negatif yang akhirnya bukan sahaja men-
jejaskan organisasi tetapi juga mencemar imej dan prestasi diri.

4. Di dunia ini semua manusia dikurniakan masa selama 24 jam sehari semalam- tidak
ada bezanya antara seorang ketua dengan seorang pengikut - di mana semua jadual
kerja kita sama ada organisasi atau peribadi sepatutnya diuruskan secara cekap dan
berkesan.

5. Oleh itu, setiap dari kita semestinya boleh membezakan mana ‘prime time’ kita dan
mana yang bukan. Semua tugas patut diberi senarai keutamaan barulah kita tidak ter-
jebak dalam situasi nampak sibuk menyiapkan sesuatu tugasan tetapi sebenarnya ia
tidaklah penting malah boleh dilakukan kemudian manakala tugasan yang amat pen-
ting dan patut diutamakan kita cuaikan hingga luput begitu sahaja.

6. Dalam aspek ‘prime time’ ini saya masih dapati ada kalangan kita ‘keliru’ mana satu
yang perlu diutamakan seperti misalnya antara proses pengajaran dan pembelajaran
dalam bilik darjah dengan kerja menjawab surat.

7. Sebab itulah saya telah ucapkan dahulu bahawa kesediaan ‘mengongsi visi yang
sama’ di kalangan semua anggota organisasi amat penting malah menjadi prasyarat
bagi mengubah budaya kerja ke arah yang lebih cemerlang dan berkesan.

8. Saya tidak menyediakan ‘nota khas’ ini sekadar untuk hiasan mesyuarat atau omong
kosong tetapi ia disediakan dengan tujuan membuka minda, membuka mata hati, me-
ngenal diri dan motivasi dalaman agar perkara-perkara yang kita ‘tidak nampak’ se-
belum ini iaitu unsur-unsur mediocrity, complacent, lepas tangan, tidak anggap
serius, tidak konsisten,ambil mudah, tidak peduli dan seumpamanyalah antara peng-
halang mencapai kecemerlangan.

9. Oleh itu, dalam aspek mengurus kerja-kerja dan ‘prime time’ setiap orang adalah
tanggungjawab empunya diri. Amatlah dikesali tugas yang kita wajib buat kita serah-
kan atau harapkan orang lain lakukannya. Soalan yang kita kena jawab ialah..........
“sampai bila?”.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan