Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 7

KEJELASAN KONSEP DAN PENGERTIAN UJIAN
DAN PENILAIAN


1. Budaya sekolah tidak wujud dan berkembang sebagaimana seharusnya jika setiap
orang (guru) dan murid tidak mempunyai wawasan dan visi yang jelas terutama dari
aspek konsep dan pengertian.

2. Budaya sekolah sebenarnya perlu dipupuk dan disuburkan agar objektif ‘menggalak-
kan perolehan ilmu pengetahuan’ mengenai pendidikan di kalangan guru-guru sentiasa
menyerlah sepanjang masa.

3. Unsur-unsur yang terangkum dalam pemupukan budaya sekolah, seperti nilai, keperca-
yaan, simbol dan sebagainya adalah berpotensi sekali bagi mempengaruhi pemikiran,
perasaan serta tingkah-laku anggota organisasi sekolah.

4. Ujian dan penilaian adalah salah satu ‘proses’ pengajaran dan pembelajaran. Kepen-
tingan aspek ini dapat dilihat dari sudut berikut:

i. Maklumat tentang kesan pengajaran dan pembelajaran murid.
ii. Mengesan penguasaan sesuatu kemahiran di samping mengesan kemajuan
murid mengenai beberapa kemahiran.
iii. Penilaian sebagai proses yang sistematis bagi menentukan sejauh mana objektif - objektif pembelajaran sudah dicapai oleh murid. Ia juga satu proses mengenal pasti ciri-ciri manusia dan situasi P&P yang boleh dan perlu diubah.
iv. Ujian pula sebagai satu proses menentukan peringkat pencapaian seseorang
murid di dalam sesuatu bidang yang telah dipelajari.
v. Penilaian dapat menilai pengetahuan, kemahiran, sikap, dan tingkah-laku
murid secara lebih menyeluruh.

5. Oleh itu kita guru-guru perlulah dapat menyedari, memahami dan menghayati bahawa
proses P&P adalah tidak lengkap tanpa mengambil kira aspek penilaian ini.

6. Dengan demikian, unsur-unsur berikut perlu diambil perhatian berat dan jika perlukan
perubahan ianya mesti diubah:

i. Perancangan setiap ujian/penilaian menepati tujuan sama ada penilaian formatif,
penilaian mengesan kemajuan atau/dan penilaian sumatif.
ii. Sebaik-baiknya gunakan Jadual Penentu Ujian (JPU) ketika merancang/menggu-
bal penilaian formal berbentuk formatif.


iii. Selain menepati ciri-ciri kebolehpercayaan (reliability), kesahan (validity),
seimbang, menepati objektif, dan adil, yang penting setiap ujian/penilaian perlu
diperiksa/semak dengan rapi dan sepenuhnya bukan secara pandangan rambang sepintas lalu tanpa tanda kesalahan atau pembetulan oleh guru.

7. Robiah Sidin (1994) menyatakan;

“ Di Semenanjung Malaysia, kita boleh melihat statistik yang membuktikan
bagaimana tingginya pendaftaran persekolahan di peringkat rendah, iaitu
lebih kurang 98 peratus bagi kelompok umur 6 tahun tiap-tiap tahun. Tetapi
janganlah kita lupa bahawa bilangan besar ini juga menunjukkan ciri-ciri
keciciran, buta huruf, dan buta tulisan. Ada di kalangan mereka hingga ke
tingkatan satu, misalnya tidak tahu menulis, membaca apatah lagi membuat
matematik. Golongan begini tidak dapat menguasai kemahiran asas itu.”

Pendidikan Di Malaysia, m.s.80

8. Justeru tidak wajar jika wujud keadaan kurang jelas dari segi konsep dan pengertian
ujian/penilaian dalam pembentukan ilmu pengetahuan dan pengembangan pengetahu-
an dan sikap murid-murid jika guru-guru menganggap ujian/penilaian sebagai ‘urusan
biasa’ dan tidak perlu diambil berat sehingga kita bertemu dengan keadaan perbezaan
pencapaian ‘kemahiran’ yang amat ketara antara tahap satu dengan tahap dua.

SINDROM NEGAHOLIK JEJASKAN REPUTASI DIRI DAN
PRESTASI ORGANISASI


1. Iklim sekolah yang digambarkan melalui segala bentuk amalan dan budaya belajar
serta budaya kerja akan menentukan sesebuah sekolah atau organisasi itu berkesan,
cemerlang dan gemilang atau sebaliknya.

2. Semua dasar, amalan, kepercayaan (belief), prinsip dan objektif yang ditetapkan
mestilah pula dapat dihayati oleh semua guru, kakitangan dan murid-murid.

3. Sebenarnya prestasi sesebuah organisasi atau sekolah bergantung kepada prestasi
setiap individu yang mendukung organisasi tersebut dalam setiap aspek dan sepan-
jang waktu.

4. Malangnya kadang-kadang terdapat segelintir anggota organisasi yang seolah-olah
tidak menampilkan ciri-ciri seorang anggota yang sehaluan dengan aspirasi yang
cuba ditingkatmajukan sama ada dalam aspek kurikulum, kokurikulum, perhubungan
pengurusan, hierarki tugas dan bidang kuasa yang perlukan komitmen dan perlakuan
sikap (termasuk pemikiran) yang menggalakkan.

5. Cuba renungkan apakah punca, indikator-indikator dan yang paling penting ‘impli-
kasinya’ terhadap organisasi jika hal-hal berikut masih wujud dan berterusan di pe-
ringkat diri individu, rakan sejawatan dan kumpulan :
i. Tidak mengongsi visi dan wawasan yang sama.
ii. Pemikiran negatif atau acuh tak acuh dan bodoh-sombong seperti
ungkapan “peduli apa?” (apabila ditegur dengan niat ingatan yang baik?
iii. Masih enggan mengakui ‘kelemahan’ dan ‘kesilapan’ yang jelas dan
dengan bukti-bukti yang nyata seterusnya tidak juga mahu mengubah
sikap dan perlakuan, malah seolah-olah wujudnya megah-diri pula
melakukannya.
iv. Orang-orang sidang petang umpamanya beranggapan tidak perlu
melaksanakan dasar, arahan seperti yang diamalkan oleh orang-orang
sidang pagi. Mengapa pula demikian?
v. ‘Berkiblatkan’ sekolah lain dalam beberapa perkara yang diri sendiri
tidak faham mengenai dasar, bidang kuasa dan peraturan atau ‘style’
sesuatu keputusan yang diambil berhubung satu-satu isu tertentu.
vi. Mengubah jadual aktiviti atau program sesuka hati tanpa kebenaran
atau makluman Guru Besar terlebih dahulu.

6. Sindrom “negaholic” perlu kita kikis dan hapuskan dari minda dan diri kita. Orang
negaholik sentiasa ‘menafikan’ dengan pendekatan ‘saya tidak boleh’ dalam segala
perlakuannya menyebabkan individu berkenaan terhalang mencapai perubahan yang
lebih positif jika ia mengubah paradigma kepada pendekatan ‘saya boleh’. Inilah
yang hendak kita capai dalam kerjaya keguruan kita.

7. Siapa negaholik? Cherie Carter-Scott mengungkapkan orang negaholik seperti
berikut:

“ A corporate negaholic is one who is victimized by inner forces which
manifest themselves through various negative attitudes, thoughts, words,
or behaviours. Corporate negaholics unconsiously sabotage not only their
own actions, but those of their co-workers and the mission of the organization.”

8. Kerana itulah dalam banyak kesempatan saya sering menyampaikan mesej supaya
ianya dapat difikir, dicernakan dan diberi perhatian agar kita sebagai individu dan
sekolah sebagai organisasi mencapai perubahan dan peningkatan dari masa ke
semasa.

9. Pesanan daripada Imam Khalil b. Ahmad sesuai sekali jadikan renungan:

“ Terdapat empat jenis manusia. Ada manusia yang mengetahui dan tahu
mereka mengetahui. Tanyalah (belajar) pada mereka. Ada manusia yang
mengetahui dan tidak tahu bahawa mereka mengetahui. Mereka ini pelupa.
Ingatkan mereka! Ada manusia yang tidak mengetahui dan tahu bahawa
mereka tidak mengetahui. Mereka perlukan petunjuk. Ajarilah mereka.
Dan ada manusia yang tidak mengetahui dan tidak tahu pula bahawa mereka
tidak mengetahui. Mereka jahil. Hindarilah mereka!”

- (Keagungan Ilmu: Franz Rosenthal, m.s. 288)KEMAHUAN (IRADAH) DENGAN TINDAKAN POSITIF MEMBENTUK
BUDAYA KERJA YANG TEKAL DAN BERKESAN


1. Budaya kerja yang tekal (konsisten), sistematik dan menunjukkan ciri-ciri keber-
kesanan yang tinggi tidak berlaku secara kebetulan. Ianya digerakkan oleh indivi-
du-individu yang mempunyai pengetahuan (teori dan praktikal), kemahiran (tekni-
kal dan operational), ketrampilan tertentu dan ciri-ciri personaliti lain yang meng-
galakkan.

2. Dalam organisasi kita tidak bekerja seorang diri. Walau bagaimana kecil pun tugas
yang kita buat, kita tidak dapat lari dari hakikat bahawa ada orang lain yang turut
terlibat malah yang turut membantu.

3. Kita amat arif dengan jawatankuasa-jawatankuasa, kumpulan kerja atau kelompok
atau ‘task force’ yang dipertanggungjawabkan dengan sesuatu tugasan. Adalah tidak
wajar jika kita tidak dapat ‘melihat’ ini dan peranan yang patut malah wajib kita lak-
sanakan.

4. Sikap yang menunjukkan kita hanya ‘berminat’ terhadap tugas-tugas yang kita
‘sukai’ sahaja tidak melambangkan kita seorang penjawat awam dalam hubungan
tugas dan tanggungjawab yang mesti disempurnakan.

5. Dalam konteks bahawa semua orang adalah sama, maka tidak patut sama sekali kita
tidak komited kepada rakan-rakan yang lain dan seolah-olah sekadar menjadi ‘penu-
mpang’. Di sinilah letaknya ‘cara berfikir’ dan ‘sikap’ yang menentukan diri kita be-
rada di tahap yang mana - positif atau negatif?, dedikasi atau tak peduli?, mengerti
atau buat tak reti? Jawapannya semua ada di dalam diri!

6. Bagi orang-orang yang berfikiran terbuka, ingin belajar dan memajukan diri di sam-
ping mempunyai prinsip yang utuh, tidak ada satu pun tugas atau kerja yang melemah
-kan jiwa raganya. Orang-orang seperti ini dapat dikenali melalui ciri-ciri berikut:-

i) Melihat sesuatu dari sudut positifnya tidak dari sudut negatif semata-mata.
ii) Sedia belajar jika tugas tersebut memerlukan “pembelajaran” perkara-perkara
yang baru.
iii) Menunjukkan sikap proaktif, imaginatif, inovatif serta kreatif berdasarkan hasil/
produk/output yang bermutu.
iv) Tidak suka mengambil kesempatan, curi tulang, penting diri, pandai buat helah
dan yang paling buruk pandai memberikan jawapan-jawapan biarpun jawapan
yang bodoh sekali pun.
v) Pandai mengatur, menjadual masa dan cara serta tidak perlu diselia atau ditun-
juk arah.

7. Yang demikian pelaksanaan tugas-tugas bersama amat bergantung kepada integriti
diri yang dinilai dari ‘perilakunya’ bukan dari ‘profesionnya’, seperti kata-kata
JUNIUS;

“ Integrity in men is to be measured by their conduct, not by their professions.”

8. Sidney Newton Bremer (1989) menyatakan:

“ The mark of a man, his true value or worth, is not to be found in what
he says or professes, but in what he does and how he does it. Lip service
is cheap, narrow and mean unless there is the capability and will to back
it with positive actions. It’s not what we say that counts; we elevate humanity
only in the doing.”

- (366 Self-Motivating Essays For Students & Adults, m.s. 124)

9. Kesimpulannya tidak ada jalan pintas bagi menukar pola berfikir yang tidak produk-
tif kecuali dengan kemahuan (iradah) serta diiringi tindakan positif.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan