Sabtu, 27 Februari 2010

NOTA CIKGU HAMZAH 8

SIKAP DAN AMALAN PENGAJARAN GURU MERANGSANG
PENINGKATAN PROFESIONALISME1. Pengajaran dan pembelajaran merangkumi pelbagai aspek proses yang perlu sentiasa
diurus dan ditangani oleh guru-guru sebaik yang mungkin dalam setiap situasi dan
keadaan.

2. Pengajaran hendaklah dilihat secara menyeluruh, berterusan dan berkesan dan kerana
itu tingkah laku pengajaran guru perlukan pemahaman yang jelas dan mendalam.

3. Tingkah laku pengajaran yang diharapkan ialah di mana guru menjadi aktif, kreatif,
menarik dan hidup. Contoh guru yang hidup ialah aktiviti bilik darjah yang dilaksana-
kan secara menarik serta melibatkan setiap pelajar.

4. Aspek tingkah laku pengajaran ini berkait rapat dengan profesionalisme guru sebagai
sikap terhadap profesion dan pelaksanaan setiap tugasan dalam profesion tersebut
(Hoyle 1980) patut sekali diutamakan.

5. Kajian oleh Nazir Sekolah Persekutuan (1988) dan Bahagian Latihan Guru (1980)
merumuskan bahawa tingkah laku pengajaran guru di sekolah rendah iaitu program
KBSR tidak banyak berbeza daripada tingkah laku pengajaran sebelum KBSR diper-
kenalkan.

6. Oleh itu, sikap dan amalan tingkah laku pengajaran adalah bukti kepada tahap dan
mutu, sifat-sifat diri, dan ciri-ciri guru yang berwibawa, yang melibatkan aspek:

a) Pengetahuan - teras kepada profesion yakni guru terlibat secara langsung dengan
ilmu pengetahuan serta aspek yang berkaitan dengannya.
b) Pengupayaan - dilihat sebagai peluang dan keyakinan menjalankan tugas penga-
jaran sesuai dengan keperluan murid sebagai pelanggan.
c) Akauntabiliti - bertanggungjawab memenuhi keperluan pelajar selari kehendak
ibu bapa, masyarakat dan pentadbir.
d) Komited - yakni bersungguh-sungguh, bertanggungjawab laksanakan tugas bukan
kerana fikirkan imbuhannya dan berpandangan jauh terhadap tugasnya.

7. Dapatan pemeriksaan 312 buah buku latihan murid sekolah kita (liputan Januari
hingga Jun 1998) menunjukkan 41% (daripada 17 pemeriksaan) orang murid tidak
membuat pembetulan! Bagaimana kita dapat mempastikan yang benar, yang betul
dan yang hak telah dipelajari oleh murid-murid kita jika kesalahan-kesalahan tidak
dibuat pembetulan?

8. Guru bertanggungjawab meningkatkan pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti penga-
jaran-pembelajaran, penggunaan sumber dan penilaian terhadap pencapaian pelajar.
Bagaimanakah peningkatan boleh dicapai jika salah satu aspek penting ke arahnya
tidak dilaksanakan dan guru tidak pula bertindak tegas mengatasinya?

9. Ibn ‘Aqnin menggariskan tujuh syarat (ciri-ciri) seorang guru yang berwibawa:

i) Kemahiran yang lengkap tentang subjeknya
ii) Amalan hidup yang selaras dengan ilmu.
iii) Penerimaan akan tidak adanya upah bagi pengajarannya.
iv) Layanan kepada pelajar seolah-olah mereka anak-anaknya.
v) Keyakinan mendalam tentang kecemerlangan ilmu dan amalan yang dimaklum-
kan dari ilmu, begitu juga keinginan menanamkan keyakinan ini dalam diri
pelajar-pelajarnya dan dengan itu itu memimpin mereka ke arah kebahagiaan.
vi) Lembut dan sabar dengan pelajar-pelajarnya.
vii) Menggunakan kurikulum yang bertingkat-tingkat yang disesuaikan dengan ke-
mampuan mental dan tahap perkembangan pelajarnya.

10.Yang demikian guru perlu mampu memikirkan pendekatan pengajaran yang bertum-
pu kepada aktiviti dan ‘task-based’ yakni setiap pengajaran dimulakan atau diringi
dengan aktiviti agar pelajar menjadi aktif, terlibat dan mengalami secara langsung.

11.Ringkasnya pendekatan tingkah laku pengajaran guru bukan lagi pendekatan secara
‘look and see’ , tetapi sebaliknya pendekatan secara ‘look, see, feel and do’.BERGURU KEPALANG AJAR IBARAT BUNGA KEMBANG TAK JADI


1. Pemantauan dan pengesanan dilakukan dengan tujuan utamanya bagi mempastikan
‘output’ yang terhasil mencapai standard atau mutu yang cemerlang.

2. Bagi menentukan output yang sedemikian maka sudah tentu proses atau ‘throughput’
nya mesti terjamin berkesan dan sentiasa diberi fokus sejelas-jelasnya.

3. Proses ini bagi guru-guru dikenali sebagai proses pengajaran dan pembelajaran yang
merangkumi perancangan aktiviti, bahan pengajaran, kerja-kerja bertulis, pengawasan,
pemeringkatan pencapaian, penggabungjalinan, pemulihan/pembetulan, pengukuhan
dan pengayaan serta penilaian dan pencapaian.

4. Satu daripada punca kelemahan yang wujud adalah kerana berlakunya pengajaran -
pembelajaran yang meremehkan aspek ‘pembetulan’. Apalah ertinya jika murid-
murid terus terbiar dan akhirnya ‘terbiasa’ dengan kesalahan/kesilapan ini jika tidak
diperbetulkan serta-merta, akan terus-terusan menganggap yang ‘salah’ itu ‘betul’!

5. Inilah yang dimaksudkan ‘DIRFT’ (Do It Right First Time) sebagai satu pencegahan
terjadinya kesalahan atau dengan kata lain tidak perlukan pembetulan. Namun kesa-
lahan/kekurangan/kesilapan tetap terjadi tetapi ianya tidak boleh dibiarkan sahaja.
Maka di sinilah pula aspek PEMBETULAN menjadi wajib hukumnya!

6. Adalah malang sekali jika di kalangan kita masih tidak menyedari dan tidak dapat
melihat ini sebagai wajib, biar pun sudah diperjelaskan kesan sebab-akibatnya serta
telah dibuktikan dengan ‘findings’ di peringkat dalaman sekolah kita.

7. Menjadi seorang guru yang berkesan, berwibawa dan berketrampilan tidak semudah
yang disangka malah perlukan komitmen dan peribadi proaktif yang tinggi, dapat
mencegah pengajaran-pembelajaran yang tidak sempurna kerana wujudnya sikap
ambil mudah, lepas pandang dan sebagainya.

8. Kita seharusnya sedar dan insaf bahawa anak didik kita umpama kuntum-kuntum
bunga bangsa yang sedang berkembang (potensi, bakat, kemahiran, intelek, emosi,
rohani dan jasmaninya) akan terhalang oleh kerana wujudnya guru-guru yang kepa-
lang ajar!

9. Dapatan Jemaah Nazir Persekutuan baru-baru ini antara lain menyebut terdapatnya
situasi ‘tidak membuat pembetulan’ oleh murid-murid di dalam pencerapan penga-
jaran yang dilakukan. Soalnya adakah perkara ini tidak pernah Guru Besar tegur dan
ulas? Bukankah baharu sahaja dibentangkan Laporan Pemeriksaan Buku Latihan
Murid, Januari - Jun 1998 yang mendapati 41% murid tidak membuat pembetulan?


10.Siapakah yang bertanggungjawab di sebalik ‘tidak membuat pembetulan’ ini?
Sayang kita masih ‘kabur mata hati’ dalam menyempurnakan tugas-tugas hakiki kita
sendiri. Wajarkah lagi kita menyalahkan orang lain?

11.Waspadalah kita agar tidak tergolong ke dalam kelompok pemikiran “bebalisme”
seperti disenaraikan oleh Syed Husein al-Attas dalam Intellectuals In Developing
Societies (1977):

i. Tidak mampu mengenali masalah.
ii. Jika diberitahu, dia tidak berupaya menyelesaikannya.
iii. Tidak mampu mempelajari apa yang diperlukan, malah tidak memiliki kemahiran
belajar.
iv. Tidak mengaku kebebalannya.
v. Tidak boleh menghubung-kaitkan sesuatu dalam konteks ruang dan waktu dan
dengan faktor lain.
vi. Hanya memberikan tindakbalas kepada suasana sementara.
vii. Berfikir hanya melalui sebab terhad dan tidak melalui urutan sebab-akibat.
viii. Terpenjara dengan tabiat sendiri tanpa berfikir secara kritis tentang asas pemi-
kirannya.
ix. Tidak berfikir dengan mendalam.
x. Tidak konsisten.
xi. Tidak mempunyai tenaga akal dan hanya menurut apa yang mudah.
xii. Tidak berupaya berbicara dengan abstraksi yang tinggi tanpa menentang haki-
kat.

MENGUBAH POLA BERFIKIR DAN BERTINDAK MENGUBAH
PERSPEKTIF INDIVIDU KE MERCU KEJAYAAN

1.Mengubah paradigma tidak dapat dielak jika kita ingin mencapai tahap kecemerlangan
jaya diri yang tinggi sama ada dari aspek tugas-tugas hakiki dan yang berkaitan
dengan profesionalisme kita atau aspek-aspek berkaitan keutuhan diri peribadi secara
amnya.

2. Paradigma sangat berguna dalam banyak cara tetapi ianya juga boleh jadi batu peng-
halang kepada pencapaian yang baru semata-mata kerana ‘rangka rujukan’ kita tidak
mengakui wujudnya sesuatu peluang itu.

3. Bagaimanakah kita boleh mengubah paradigma ke tahap yang lebih bermakna dan
memenuhi kepuasan kerjaya kita? Satu daripadanya ialah dengan belajar berfikir dan
bertindak di luar pola berfikir dan bertindak yang biasa kita buat.

4. Satu contoh di mana kita menunjukkan pola berfikir yang biasa ialah apabila kita
memberi jawapan yang sangat “na├»ve” tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh jika
ditanya mengapa bilik darjah kotor? Jawapan yang biasa kita beri ialah murid tidak
bertugas!

5. Apakah wajar jawapan sedemikian sedangkan kita sebagai guru sepatutnya kitalah
yang ‘menguasai’ murid agar tugas itu dilaksanakan, bukannya sekadar menjawap
(spontan tanpa fikir) tetapi jawapan yang menampilkan kecetekan daya taakulan
diri sendiri!

6. Sangatlah rugi jika ada orang yang tidak belajar-belajar dari kelemahan dan kesilap-
an (semalam) dalam memperbaiki sebab-sebab berkaitan bagi menjamin tidak ber-
ulang lagi kelemahan yang sama (hari ini) dan bertukar menjadi manusia dengan
dengan pola berfikir dan bertindak yang baru (hari esok).

7. Puisi oleh Portia Nelson berikut sesuai sekali menggambarkan perspektif yang
mungkin ditemui ketika kita berubah dari satu paradigma ke paradigma yang lain:

Autobiography in Five Short Chapters

I
I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I fell in.
I am lost ... I am helpless.
It isn’t my fault.
It takes forever to find a way out.


II
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don’t see it.
I fell in again.
I can’t believe I am in the same place.
But it isn’t my fault.
It still takes a long time to get out.

III
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fell in ... it’s a habit.
My eyes are open.
I know where I am.
It is my fault.
I get out immediately.

IV
I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

V
I walk down another street.

(The Principle Power, Blaine Lee)

8. Yang demikian selagi kita tidak mengubah paradigma ke arah kebaikan selagi itulah
kita tidak mencapai kemenangan seperti sabda Nabi Muhammad S.A.W. yang ber-
maksud:


“ Barangsiapa yang amalannya hari ini lebih baik dari semalam,
dia adalah orang yang beruntung.

Barangsiapa yang amalannya hari ini sama dengan yang semalam,
dia adalah orang yang rugi.

Dan barangsiapa yang amalannya hari ini lebih buruk dari hari semalam,
dia tergolong orang yang dilaknat Allah S.W.T.”PENDEKATAN “NEXT TIME” YANG POSITIF MENJANA
KEBERKESANAN ORGANISASI


1. Mencapai ‘keberkesanan’ dalam erti kata yang luas perlukan setiap anggota organi
-sasi itu dapat melihatnya dari semua sudut dan aspek sama ada aspek kurikulumnya,
kokurikulumnya, iklimnya atau pun tahap pengurusan data dan maklumat yang ber-
kaitan pada setiap waktu.

2. Keberkesanan hanya boleh dicapai jika semua pihak boleh meletakkan kepentingan
organisasi mengatasi kepentingan peribadi. Semua ini sudah tentu perlukan setiap
dari kita menjunjung prinsip dan objektif yang sama. Setiap orang adalah penting
yakni penting dari segi faham bidang tugas, faham laksanakan tugas dan faham ianya
untuk ‘KITA’ bukan untuk ‘SAYA’ sahaja.

3. Bagaimanakah keberkesanan dapat dikenalpasti? Antara ciri-ciri yang penting apabila
segala urusan yang dirujuk itu menampilkan ciri-ciri:

i) Sentiasa menepati piawaian.
ii) Disempurnakan tepat pada masanya.
iii) Tidak terdapat kesilapan.
iv) Maklumat yang tepat dan kemaskini.
v) Pengiktirafan oleh pihak luar.
vi) Wujudnya “Sense of Belonging” di kalangan ahli.
vii) Jadi rujukan kepada organisasi yang lain.

4. Mengapa keberkesanan sukar dicapai bergantung kepada banyak faktor. Selain faktor
sistem, nilai, falsafah diri, manusia adalah faktor utama menjadikan sesuatu organisasi
itu berkesan atau sebaliknya.

5. Teori X McGregor menyatakan bahawa:
i. Kebanyakan orang tak sukakan kerja.
ii. Kebanyakan orang hendak mengelak tanggungjawab.
iii. Kebanyakan orang punyai cita-cita diri sendiri.
iv. Kebanyaka orang lebih suka dipimpin (daripada memimpin).
v. Kebanyak orang punyai kebolehan yang sedikit dalam menyelesaikan masalah.
vi. Kebanyakan orang terdorong (motivated) untuk bekerja dasarkan kerana
makanan, pakaian, perlindungan dan keselamatan.
vii. Kebanyakan orang perlukan kawalan rapi bagi mencegah kesalahan-kesalahan
dan menghalang buang masa.

(Motivating People; Dayle M.Smith 1995)


6. Umum mengetahui bahawa keberkesanan tidak mungkin dicapai tanpa kesedaran
dan disiplin kendiri serta memiliki paradigma ‘next time’ yang positif.

7. Orang yang berprinsip menggunakan disiplin (diri) bagi menghasilkan yang terbaik
di kalangan mereka yang dipengaruhinya. Orang-orang ini mengakui kesalahan,
kesilapan dan perlunya “course corrections” di peringkat awal lagi sementara sesuatu
masih boleh dilakukan.

8. Yang penting orang-orang ini melakukannya dalam konteks penerimaan, sikap ambil
tahu dan ‘concern’ yang tulen, sehingga tidak berlaku salah faham terhadap niat dan
komitmen mereka yang ikhlas itu.

9. Blaine Lee dalam bukunya The Principle Power (1997) mengungkap paradigma
“next time” sebagai satu konsep yang praktikal bagi menukar orientasi kita. Katanya;

“ If you focus on the past, all you can do is feel bad. What already
happened cannot be changed. But a different future can be created.
Next time I can be wiser. Next time I can try harder. Next time, if
I see things differently, I can respond differently. There is hope in
‘next time’. The positive approach to discipline focuses on 20 percent
on what went wrong, and 80 percent on what could be different next
time.”


10.Bolehkah kita melakukannya “next time”? Bolehkah kita berjanji kepada diri kita
bahawa “next time” kita tidak mengulangi perkara-perkara tidak matang berulang-
kali? Nah... “ tepuk dada tanyalah jiwa”!

Tiada ulasan:

Catat Ulasan