Isnin, 12 April 2010

akta pendidikan 3

BAHAGIAN II
PENTADBIRAN

3. Perlantikan dan kewajipan Ketua Pengarah Pendidikan.

(1) Maka hendaklah ada seorang Ketua Pengarah Pendidikan yang hendaklah dilantik oheh Yang di-Pertuan Agong daripada kalangan pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan.

(2) Ketua Pengarah hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini, dan hendaklah menasihati Menteri tentang hal yang berkaitan dengan pendidikan.


1. Pengarah Pendidikan Negeri dan Pegawai Pendidikan lain.

Maka hendaklah ada -

(a) bagi setiap Negeri atau bagi mana-mana kawasan lain di dalam Malaysia yang ditentukan oleh Menteri, seorang Pengarah Pendidikan; dan

(b) bagi setiap daerah atau bagi mana-mana kawasan lain di daham sesuatu Negeri yang ditentukan boleh Menteri, seorang Pegawai Pendidikan yang dinamakan sedemikian bagi maksud Akta ini,

yang hendaklah dilantik oleh Menteri.


5. Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru

(1) Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri.

(2) Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru.

(3) Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri, dan boleh melantik apa-apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud Akta ini

(4) Timbalan Ketua Pendaftar, Pendaftar, dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar.

(5) Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini, dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi¬fungsi sedemikian bohehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar.

(6) Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini, tertakluk kepada apa-apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar.6. Ketua Nazir Sekolah dan Nazir Sekolah.

(1) Menteri hendaklah melantik seorang Ketua Nazir Sekolah.

(2) Menteri hendaklah melantik Nazir-Nazir Sekolah lain yang difikirkan perlu bagi maksud Akta ini

(3) Semua Nazir Sekolah yang dilantik di bawah subseksyen (2) hendaklah tertakluk kepada arahan dan kawalan Ketua Nazir Sekolah.7. Pengarah Peperiksaan.

(1) Menteri hendaklah melantik seorang Pengarah Peperiksaan dan boleh melantik pegawai-pegawai lain untuk bertindak di bawah arahan dan kawalan am Pengarah Peperiksaan yang difikirkannya perlu bagi maksud Akta ini.

(2) Pengarah Peperiksaan hendaklah, tertakluk kepada mana-mana peraturan yang dibuat di bawah seksyen 68, bertanggungjawab atas pengendalian peperiksaan bagi maksud Akta ini.

8. Kuasa Menteri untuk mengeluarkan arahan am.

Menteri boleh dan semasa ke semasa memberi seseorang pegawai yang dilantik di bawah Bahagian ini arahan-arahan yang bersifat am, dan tidak tak konsisten dengan peruntukan Akta ini, tentang penjalanan kuasa dan budi bicara yang diberikan kepada pegawai itu oleh, dan kewajipan-kewajipan yang perlu ditunaikan oleh pegawai itu di bawah, Akta ini dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, berhubungan dengan segaha hal yang didapati oleh Menteri menyentuh Dasar Pendidikan Kebangsaan, dan pegawai itu hendakhah melaksanakan tiap-tiap arahan sedemikian.

9. Kuasa Menteri untuk mengeluarkan arahan khas.

Menteri boleh dan semasa ke semasa memberi—

(a) pengelola atau mana-mana anggota suatu lembaga yang dilantik di bawah subseksyen 6 1(1), atau pekerja atau guru besar, sesuatu institusi pendidikan; dan

(b) anggota Lembaga Pusat yang ditubuhkan di bawah seksyen 92 Akta Pehajaran 1961,

arahan-arahan, yang tidak tak konsisten dengan peruntukan Akta ini dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, berhubungan dengan apa-apa perkara yang berkenaan dengannya peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah Akta ini, dan pengelola, anggota, pekerja atau guru besar itu hendaklah melaksanakan tiap-tiap arahan sedemikian.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan