Sabtu, 15 Mei 2010

garis panduan penulisan ilmiah 3

GARISPANDUAN PENULISAN LAPORAN PROJEK ILMIAH INSTITUT SAINS MATEMATIK

1. PENGENALAN
Panduan ini menjelaskan garispanduan yang mininum bagi format dan bentuk akhir Laporan bagi Projek Ilmiah yang dijalankan di ISM.

2. SUSUNAN KANDUNGAN
Pada asasnya, Laporan Projek Ilmiah ini mengandungi tiga bahagian iaitu:
1. Pendahuluan/Preliminari
2. Teks
3. Tambahan/Suplementari
Penyusunan setiap bahagian ini adalah mengikut budibicara calon selepas berbincang dengan penyelia.
2.1 Pendahuluan/Preliminari
Pendahuluan mengandungi yang berikut:
• Halaman Judul
Judul/tajuk seperti yang telah dipersetujui bersama penyelia, nama calon seperti didaftar dengan universiti, kenyataan ‘…diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi ijazah…’ dan tarikh penyerahan.
• Abstrak
Biasanya ditulis kemudian tetapi diletakkan di bahagian hadapan Laporan Projek Ilmiah selepas halaman judul. Kegunaan abstrak ialah
a. meringkaskan struktur asas Laporan Projek Ilmiah
b. membantu pembaca mengingat fakta-fakta penting.
Abstrak selalunya ditulis tidak melebihi 200-250 perkataan untuk Laporan Projek Ilmiah.
• Penghargaan
Bahagian ini tidak diwajibkan. Walau bagaimanapun, kebanyakan Laporan Projek Ilmiah memasukkan satu kenyataan yang ringkas untuk menyampaikan penghargaan terhadap sebarang bantuan istimewa.
• Isi Kandungan
Tajuk, bab dan pecahan kecil yang utama hendaklah disenaraikan. Sebaiknya tajuk dinomborkan (contoh: 1), tajuk kecil ( contoh: 1.3) dan tajuk yang kecil kepada tajuk kecil (contoh: 1.3.7). Huruf kecil di dalam kurungan [ contoh: 1.3.7(a)] boleh digunakan untuk membahagikan tajuk kecil menjadi lebih kecil lagi. Sistem pernomboran ini dapat memberikan gambaran tentang tajuk besar dan tajuk kecil dan perkaitan antaranya.
• Senarai Rajah
Senarai ini menggunakan nombor dan penerangan yang sama dengan yang terdapat pada sebelah bawah rajah di dalam teks atau apendiks. Sistem pernomboran seperti [contoh: Rajah 1, Rajah 1.3, Rajah 1.3.7 dan Rajah 1.3.7(a)] bolehlah digunakan.
• Senarai Jadual
Senarai ini juga menggunakan nombor dan penerangan yang sama dengan yang terdapat pada sebelah atas jadual di dalam teks atau apendiks. Sistem pernomboran [contoh: Jadual 1, Jadual 1.3, Jadual 1.3.7 dan Jadual 1.3.7 (a)] patut digunakan.
• Senarai Simbol, Kependekan atau Tatanama (Jika ada)
Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan jadual.
2.2 Teks
Format am yang disarankan untuk teks adalah seperti berikut:
a. Font: Times New Roman ; saiz 12 bagi teks isi kandungan
b. Tajuk bagi setiap bahagian hendaklah ditulis di dalam bold
Susunan teks adalah terpulang kepada pelajar dan penyelianya. Lazimnya teks mengandungi bab-bab berikut:
• Pengenalan
Pengenalan mengemukakan masalah yang diselidiki, menghuraikan matlamat kajian dan menggariskan rancangan tindakan penyelidikan.
• Metodologi
Satu huraian yang mendalam tentang kaedah penyelidikan dan bahan/instrumen yang digunakan. Kaedah-kaedah percubaan hendaklah dijelaskan dengan satu cara yang memungkinkan orang lain menjalankannya tanpa masalah.
• Keputusan dan analisis data
Keputusan yang didapati boleh dibentangkaitkan dalam bentuk rajah, jadual dan sebagainya.
• Perbincangan
Membincangkan keputusan dan analisis data yang didapati dengan lain-lain penyelidik atau perbandingan dengan hipotesis awal dan sebagainya.
• Ringkasan dan kesimpulan
Ini merupakan bahagian major terakhir di dalam teks. Menyimpulkan hasil penyelidikan yang diperolehi.
• Cadangan
Bahagian ini tidak wajib dan dicetak selepas ringkasan dan kesimpulan hanya jika sesuai dengan kajian.
2.3 Tambahan/Suplementari
Suplementari patut terdiri daripada:
• Instrumen penyelidikan seperti borang soal-selidik, peta atau program komputer.
• Apendiks
Apendiks mengandungi bahagian ilustrasi tambahan, data asal dan petikan yang terlalu panjang hingga tidak dapat dimuatkan ke dalam teks. Bahagian ini dapat menghindarkan pembaca melencong dari perbincangan utama.
Ia boleh dibahagikan kepada Apendiks A, B, C dan sebagainya. Tiap-tiap apendiks serta tajuknya, jika ada, hendaklah disenaraikan secara berasingan di dalam Isi Kandungan.
Semua jadual dan rajah di dalam Apendiks hendaklah bernombor dan bertajuk serta disenaraikan di dalam Senarai Jadual dan Senarai Rajah.
• Bibliografi
Sebarang Laporan Projek Ilmiah yang menggunakan karya-karya lain, samada di dalam petikan secara langsung atau melalui rujukan, haruslah mengandungi bibliografi yang menunjukkan puncanya.
Bibliografi ini dimulakan pada mukasurat yang baru dan ditaip dengan huruf besar. Senarai rujukan dimulakan tiga jarak di bawah tajuk itu. Tiap-tiap rujukan ditaip dengan dua jarak di antara satu sama lain dan satu jarak di dalam rujukan yang sama. Senarai rujukan adalah tidak bernombor.
Senarai rujukan boleh ditulis mengikut Sistem Harvard (sila rujuk Apendiks) atau sistem lain yang sesuai.

3. PENYERAHAN TESIS
Pelajar-pelajar dikehendaki menghantar 2 salinan Laporan Projek Ilmiah yang telah siap kepada Setiausaha di Pejabat ketua ISM selewat-lewatnya hari Isnin minggu ke lima belas.

4. FORMAT
4.1 Penjilidan
Dua salinan Laporan Projek Ilmiah hendaklah dijilidkan dengan berkulit nipis, satu daripadanya mestilah merupakan naskah asal yang mengandungi hasil kerja dan kajian calon yang asli. Tajuk yang lengkap, nama penulis, nama Universiti dan tahun penyerahan mestilah ditaip pada kulit depan.
ISM akan menyediakan kemudahan penjilidan. Penjilidan menggunakan gegelung (ring bind) tidak digalakkan.

4.2 Panjang Tesis
Laporan Projek Ilmiah mestilah tidak melebihi 100 muka surat (termasuk bahagian Tambahan /Suplimenteri). Projek-projek yang melibatkan pengaturcaraan komputer digalakkan memberi aturcara-aturcara yang dibina di dalam disket. Disket ini hendaklah disertakan bersama semasa Laporan projek Ilmiah yang dihantar.

4.3 Kertas dan Penduaan
Gunakan kertas putih saiz A4 (210 x 297 mm) yang bermutu baik (80 g/m2) sahaja. Kertas pendua atau kertas komputer "pin-feed" tidak boleh digunakan. Hanya sebelah muka surat sahaja yang boleh dicetak.
Semua naskah mestilah bersih dan dapat dibaca dengan jelas.
4.4 Penaipan
4.4.1 Kualiti Penaipan
Laporan Projek Ilmiah mestilah ditaip jarak. Hanya satu jenis corak taip yang perlu digunakan iaitu New Times Roman untuk teks dan persamaan matematik. Tulisan skrip tidak diterima. Saiz huruf pada keseluruhannya ialah 12 font.
Pemotongan huruf atau perkataan tidak dibenarkan. Sebarang pemadaman mestilah bersih. Penggunaan pita lutsinar (selofen tape) untuk sebarang tampalan juga tidak dibenarkan.
4.4.2 Jarak
jarak bagi teks am mestilah digunakan pada keseluruhannya. Satu jarak pula bolehlah digunakan semasa membuat jadual yang panjang, petikan yang panjang, nota, catatan kaki, keterangan yang mengandungi beberapa banyak baris dan senarai bibliografi.
4.5 Birai
Birai yang ditetapkan bagi teks am adalah seperti yang berikut:
Tepi sebelah atas : 2.5 cm.
Tepi sebelah kanan : 2.5 cm.
Tepi sebelah kiri : 4.0 cm.
Tepi sebelah bawah : 2.5 cm.
Selain yang di atas, panduan yang berikut ini hendaklah juga dipatuhi:
Jangan taip lebih daripada satu baris di bawah baris birai. Jika yang sebaris itu perlu ditaip, ialah untuk melengkapkan nota kaki ataupun baris terakhir sesuatu bab, pecahan kecil, atau keterangan rajah. Semua jadual dan rajah, termasuk keterangan, mestilah mengikuti format birai.
Sesuatu perenggan yang baru pada bahagian bawah sesuatu muka surat mestilah mengandungi sekurang-kurangnya dua baris yang lengkap ditaip; jika tidak hendaklah dimulakan pada muka surat yang baru.

4.6 Penomboran Mukasurat
Semua nombor mukasurat dicetak tanpa tanda bacaan. Nombor dicetak 1.0 cm dari sebelah bawah mukasurat di sebelah kanan barisan teks. Keseragaman di dalam pengaturan adalah penting.
Bahagian Permulaan diberi nombor kecil Roman secara berturutan (i, ii, iii dan seterusnya). Mukasurat Judul pada muka hadapan tesis dianggap sebagai mukasurat i, tetapi nombornya tidak ditaip. Nombor Roman ii terletak pada mukasurat pertama selepas mukasurat judul.
Teks dan semua mukasurat Bibliografi termasuk Apendiks diberi nombor Arab berturut-turut (1, 2, 3, dsb.), bermula dengan 1 pada mukasurat pertama teks itu.
Tiap-tiap mukasurat yang telah ditaip atau yang mengandungi lukisan mestilah mempunyai satu nombor kecuali mukasurat Judul.

4.7 Pecahan Kecil
Sebarang keperluan tertentu tentang susunan di dalam sesuatu teks tidak ditetapkan. Namun, sesuatu susunan yang telah dipilih hendaklah digunakan secara konsisten pada keseluruhannya.

4.8 Nota dan Catatan Kaki
Calon-calon hendaklah meminta nasihat penyelia masing-masing tentang hal ini. Contohnya, dalam bidang Sains dan Teknologi, catatan kaki tidak digalakkan. Saiz huruf yang digunakan bagi nota dan catatan kaki mestilah lebih kecil daripada saiz huruf yang digunakan di dalam teks am iaitu font 8.

4.9 Jadual
Jadual memang lazim dimuatkan di dalam teks. Jadual-jadual ini mestilah dimuatkan betul-betul di tengah muka surat di dalam birai yang telah ditetapkan. Setiap jadual mestilah mengandungi satu nombor rujukan dan keterangan. Nombor ini mestilah seiring dengan nombor bab yang di dalamnya jadual itu terdapat. Ada kebaikannya semua jadual didalam satu bab dikumpulkan dan diberi nombor secara berturutan. Sebagai contoh, jadual-jadual yang terdapat di dalam Bab 3 dapat diberi nombor Jadual 3.1, Jadual 3.2, Jadual 3.3, dan seterusnya.
Perkataan 'Jadual', nombor dan keterangannya dicetak pada sebelah atas jadual itu. Jika sesuatu jadual bersambungan pada muka-muka surat berikutnya, baris atas mukasurat baru hendaklah berbunyi (sebagai contoh: "Jadual 3.7, sambungan"). Keterangan tidak perlu diulangkan. Jika sesuatu jadual merupakan petikan, rujukannya mestilah dicatat.

4.10 Rajah
Rajah mungkin merupakan gambar foto yang dilekatkan pada mukasurat, ilustrasi atau graf, rajah sebenarnya ialah apa sahaja yang tidak merupakan teks atau jadual.
Perkataan ‘Rajah’, nombor rajah dan keterangannya diletakkan di bawah rajah itu. Lazimnya sesuatu rajah tidak melebihi satu muka surat. Jika rajah itu bersambung pada muka surat yang berikutnya, peraturan yang sama dengan peraturan menulis jadual hendaklah diikuti. Seperti jadual, rajah juga dapat dikumpulkan dan diberi nombor mengikut turutan.
Gambar foto yang lebih kecil daripada ukuran satu muka surat hendaklah dilekatkan dengan teguh. Gambar foto boleh juga dicetak sebesar kertas A4. Garis pada rajah hendaklah dibuat dengan kemas.

5. NOTA MAKLUMAT LAIN
5.1 Rujukan yang Diperakukan
Pelajar-pelajar dinasihati merujuk Laporan Projek Ilmiah calon-calon yang telah berjaya menamatkan kursus-kursus projek di ISM yang boleh didapati di bilik rehat kakitangan ISM. Pelajar-pelajar boleh membuat pinjaman melalui Pejabat Am ISM.
5.2 Unit Ukuran
Systeme International d'Unites (SI) hendaklah digunakan bagi semua data saintifik dan makmal. Jika angka lain perlu dipetik, angka ini hendaklah dimasukkan di dalam kurungan.
5.3 Etika Penyelidikan (Plagiarisme)
Plagiarisme berlaku apabila idea-idea atau perkataan-perkataan dari karya orang lain yang telah diterbitkan digunakan tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis. Dalam penggunaan idea atau perkataan orang lain, penghargaan mesti dibuat mengikut kebiasaan yang dinyatakan di bawah ini:
• Penggunaan idea atau perkataan orang lain mesti diakui secara perseorangan dalam teks. Tambahan pula, setiap karya yang dirujuk perlu dicatat di dalam Bibliografi.
• Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain perlu diakui dengan menggunakan tanda petik serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks. Contohnya,

‘Civic education turned away from concentrating on the founding to concentrating on openness based on history and social sciences’ (Bloom, 1987, p. 29)

Petikan lima barisan atau lebih apabila ditaip harus dimulakan lebih jauh dari garis tepi dan tanda petik tidak perlu digunakan. Contohnya,

The general theory of relativity, on its own, cannot explain these features or answer these questions because of its prediction that the universe started off with infinite density at the big bang singularity. At the singularity, general relativity and all other physical laws break down: one couldn’t predict what will come out of the singularity. (Hawking, 1988, p. 122).

Sekiranya hanya sebahagian satu karangan dari sebuah buku digunakan, maka ia harus dinyatakan dengan menggantikan perkataan yang tidak digunakan dengan tiga titik. Contohnya,

‘There must be give-and-take, with the teacher being a participant as well as leader and...a source of answers’. (Sizer, 1984, p. 118).

Sebarang perkataan sendiri yang ditambah untuk melengkapkan sesuatu petikan perlu dimasukkan dalam tanda kurungan empat segi. Contohnya,

‘This principle [sanctity of contracts] is closely associated with that of freedom of contract...’ (Peden, 1982, p.9).

Sekiranya anda tidak memperoleh sumber asal bagi sesuatu petikan tetapi mendapati ia dirujuk di dalam karya orang lain, anda harus memberi sumber asal (penulis yang anda petik itu patut peroleh) dan rujukan yang anda dapati. Contohnya,

Skinner (1968, p. 21), quoted by Conant (1972, p.8), was...

Telah ditegaskan bahawa Laporan Projek Ilmiah yang diserahkan mestilah penghasilan asal pelajar sendiri.

APENDIKS
Sistem Harvard
Mengikut Sistem Harvard, sesuatu rujukan dibuat dengan menyebut nama pengarang dan tahun penerbitan. Di dalam teks, tahun pernerbitan diletakkan di dalam kurungan selepas nama pengarang sekiranya nama ini menjadi sebahagian ayat. Sebagai contoh :
Ch'ng (1986) atau Saleh & Zainuddin (1987)
ataupun, jika ada lebih daripada dua orang pengarang,
Nagendran et al. (1990)
Jika beberapa penulisan dibuat oleh pengarang yang sama di dalam tahun yang sama, abjad a, b, c, dan lain-lain bendaklah diletakkan selepas tahun penerbitan; sebagai contoh :
Karel & Labuza (1988b)
Sebaliknya pula, nama pengarang dan juga tahun penerbitan diletakkan di dalam kurungan jika nama pengarang bukan merupakan bahagian ayat. Sebagai contoh :
......... (Omar & Tan, 1989).
Jika beberapa penerbitan dirujuk di dalam sesuatu ayat, rujukan itu mestilah disebut mengikut susunan tahun. Walau bagaimanapun, jika beberapa penerbitan yang diterbitkan di dalam tahun yang sama dirujuk, rujukan itu mestilah disebut mengikut susunan abjad dengan rujukan yang ditulis oleh seorang pengarang didahulukan daripada rujukan yang hasilkan oleh beberapa orang pengarang.
Pada akhir tesis, semua rujukan hendaklah disenaraikan mengikut susunan abjad. Senarai ini tidak perlu diberi nombor. Rujukan tentang makalah hendaklah ditulis seperti yang berikut: nama pengarang singkatan nama (bukannya nama pengarang pertama et al.), tahun penerbitan diletakkan di dalam kandungan, tajuk penuh penulisan, nama makalah yang dipendekkan dengan huruf condong (atau digarisi pada sebelah bawah), nombor jilid ditulis dengan nombor Arab yang digarisi dua kali pada sebelah bawah (atau di dalam cetakan tebal), mukasurat permulaan dan mukasurat akhir penulisan itu. Sebagai contoh :
Kalotas, T. M. & Lee, A. R. (1990). A simple device to illustrate angular momentum conversation and instability. Am. J. Phys. 58 (1). 80-81.

Dalam sistem Harvard, judul buku ditulis didalam huruf condong (ataupun digarisi pada sebelah bawah) diikuti pula dengan nama bandar dan nama penerbit. Sebagai contoh:
Conn, E.E., Stumpf, P. K., Bruening, G,. & Doi, R.H. (1987). Outlines of Biochemistry, 5th edn. New York: John Wiley & Sons.

Rujukan kepada buku yang disunting boleh ditulis seperti ini:-
Hocking, A. D. (1988). Mould and yeasts associated with foods of reduced water activity: Ecological interactions. In Food Preservation by Moisture Control (Seow, C. C., ed.), p. 57-72.London: Elsevier Applied Sci. Publ.

3 ulasan: