Sabtu, 15 Mei 2010

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 2002

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN) 2002*


PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 24 Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:


1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
(1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002.
(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2003.


2. Tafsiran.

Dalam Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, “murid” ertinya kanak-kanak yang berumur daripada empat hingga enam tahun yang kepadanya pendidikan diberikan di sesuatu tadika.


3. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.

(1) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang mengandungi elemen-elemen asas bagi membantu perkembangan murid dalam pelbagai aspek yang termasuklah bahasa dan komunikasi, kognitif, kerohanian dan nilai moral, emosi, sosial, jasmani dan kreativiti dan estetika.
(2) Setiap tadika hendaklah menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar dan semasa ke semasa.


4. Bahan kurikulum.

Setiap tadika hendaklah menggunakan apa-apa bahan yang sesuai dengan peringkat umur murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Prasekolah Kebangsaan di dalam dan di luar bilik darjah.
5. Peruntukan waktu minimum.

Setiap tadika hendaklah memperuntukkan suatu tempoh masa minimum sekurang-kurangnya tiga jam pada setiap hari persekolahan untuk Kuri¬kulum Prasekolah Kebangsaan.

6. Kurikulum tambahan.

Mana-mana tadika yang melaksanakan apa-apa kurikulum sebagai tambahan kepada Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah memaklum¬kan Ketua Pendaftar sebelum melaksanakan kurikulum tambahan tersebut dengan menggunakan borang yang ditetapkan dalam Jadual.


7. Rekod guru.

(1) Seseorang guru hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu rekod yang mana hendaklah direkod olehnya pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Prasekolah Kebangsaan mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dan rekod tersebut hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar.

(2) Jika rekod disediakan dalam suatu bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, guru tersebut hendaklah mengemukakan atau mengadakan untuk pemeriksaan rekod dalam bahasa kebangsaan dalam tempoh tiga puluh hari daripada tarikh yang diarahkan oleh Ketua Pendaftar.


8. Rekod kemajuan murid.

Guru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dan semasa ke semasa.


9. Pembatalan.

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah) 1997 dibatal¬kan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan