Sabtu, 15 Mei 2010

Ringkasan peraturan pendidikan 2002

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN
(PENDIDIKAN WAJIB) 2002*


PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 29A(5) Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
(1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002.
(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2003.


2. Tafsiran.

Dalam Peraturan-Peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—
“guru besar” atau “pengetua” ertinya seorang pegawai dalam Perkhid¬matan Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan, atau seseorang yang dilantik oleh lembaga pengelola suatu sekolah swasta, untuk bertanggungjawab bagi pentadbiran atau pengurusan sesuatu sekolah;

“murid cicir” ertinya seseorang yang tidak mengikuti pendidikan wajib di sekolah atau murid yang tidak hadir di sekolah selama suatu tempoh yang melebihi tiga hari berturut-turut, tetapi tidak termasuk murid yang tidak hadir di sekolah kerana ponteng, masalah kesihatan atau telah di¬kecualikan oleh Menteri di bawah subseksyen 29A(3) daripada mengikuti pendidikan wajib.


3. Murid cicir.

(1) Jika suatu aduan mengenai murid cicir diterima daripada mana-mana pihak —

(a) guru besar atau pengetua sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan hendaklah mengambil tindakan mengikut garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar dan semasa ke semasa; dan

(b) guru besar atau pengetua sekolah swasta hendaklah mengemuka¬kan laporan kepada Pegawai Pendidikan di daerah atau kawasan masing-masing, atau Pendaftar.

(2) Pendaftar, Pegawai Pendidikan di daerah atau kawasan itu, guru besar atau pengetua boleh me1awat dan memberikan nasihat, serta memberikan apa-apa bantuan yang perlu kepada ibu bapa seseorang murid cicir dan murid cicir itu bagi memastikan murid itu mengikuti pendidikan wajib.

(3) Pendaftar, Pegawai Pendidikan di daerah atau kawasan itu, guru besar atau pengetua boleh mengarahkan supaya ibu bapa seseorang murid cicir memberikan penjelasan secara bertulis mengenai kegagalan mereka untuk memastikan bahawa anak mereka mengikuti pendidikan wajib.

(4) Pendaftar hendaklah, apabila berpuas hati bahawa seseorang murid cicir tidak mengikuti pendidikan wajib tanpa apa-apa sebab yang munasabah, mengeluarkan arahan bertulis kepada ibu bapa murid itu supaya memastikan anak mereka mengikuti pendidikan wajib.

(5) Ibu bapa itu hendaklah, setelah menerima arahan bertulis daripada Pendaftar, memastikan arahan itu dipatuhi.


Dibuat 8 November 2002.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan